Archives

Prehliadate podľa autora

 
Pridal: | Publikoval na: 22 novembra, 2020

Existuje ABA terapia?

Alebo

Aplikovaná behaviorálna analýza a jej využitie pri práci s deťmi s poruchou autistického spektra alebo inými vývinovými poruchami.

Mgr. Ivana Trellová, BCBA

Aplikovaná behaviorálna analýza vychádza z vednej disciplíny nazvanej behaviorálna analýza, čo znamená, že aplikovaná behaviorálna analýza (ABA) je veda.

Aplikovaná behaviorálna analýza nie je terapia pre deti s poruchou autistického spektra (PAS). Jej využitie je možné vidieť v rôznych odvetviach ako je rehabilitácia, psychológia, prevencia, gerontológia, business a iných. Behaviorálna analýza ako veda o správaní nám napomáha pochopiť čo je správanie, ako funguje a ako je ovplyvňované podnetmi z prostredia. Na základe využitia princípov aplikovanej behaviorálnej analýzy, ktorými sú motivácia niečo urobiť, kontrola stimulu, kedy stimul dáva podnet, že dané správanie bude alebo naopak nebude posilnené, posilnenie, čo znamená, že ak po správaní nasleduje nejaký príjemný podnet správanie sa v budúcnosti zopakuje, trest, kedy podnet nasledujúci po správaní spôsobí to, že sa správanie už v budúcnosti nezopakuje a v neposlednom rade vyhasínanie, kedy správanie, ktoré bolo v minulosti posilnené, už posilnené nebude a časom „vyhasne“. Čítať viac …

Pridal: | Publikoval na: 8 mája, 2020

Publikácie a články

V tejto sekcií nájdete recenzované články a štúdie z oblasti aplikovanej behaviorálnej analýzy v slovenskom a českom jazyku.

 • HREBEŇÁROVÁ, L., TRELLOVÁ, I. ABA ako na prax orientované štúdium – možnosti a limity jeho implementácie na Slovensku. In: Reflexie vývoja a trendy rozvoja špeciálnej pedagogiky na Slovensku v medzinárodnom kontextoch: zborník. Bratislava: Iris, 2016, s. 249 – 259. ISBN 978-80-89726-79-0.
 • FILČÍKOVÁ, D., CELUŠÁKOVÁ, H., TRELLOVÁ, I., SZAPUOVÁ, Ž. a OSTATNÍKOVÁ, D., 2018. Na dôkazoch založené intervencie pre ľudí s poruchou autistického spektra: Evidence-based interventions for individuals with autism spectrum disorders. Lekársky obzor: odborný časopis Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. Bratislava: HERBA. Vol. 67, no. 7-8, pp. 255-259. ISSN 0457-4214.
 • MAŠTENOVÁ, Z., 2016. Využitie aplikovanej behaviorálnej analýzy vo vzdelávaní detí s poruchami autistického spektra a inými vývinovými poruchami. In: Špeciálny pedagóg. Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax. Roč. 5, č. 1, s. 71-77. ISSN 1338-6670.
 • TRELLOVÁ, I., HLEBOVÁ, B., 2020. Učenie mandov u detí s poruchami autistického spektra a inými vývinovými poruchami. In: Štúdie zo špeciálnej pedagogiky: Studies in Special Education – medzinárodný vedecký recenzovaný časopis. Roč. 9, č. 1, s. 65-75. ISSN 2585-7363.
 • TRELLOVÁ, I., MIKURČÍKOVÁ, L., 2019. Teoretické východiská Skinnerovej analýzy jazyka In: Premeny školy a učiteľské vzdelávanie v historickom kontexte a nové perspektívy [electronic]: zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou organizovanej Pedagogickou fakultou Prešovskej univerzity v Prešove pri príležitosti 70. výročia založenia Pedagogickej fakulty v Prešove. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, s. 491-498. ISBN 978-80-555-2267-8.
 • MIKURČÍKOVÁ, L., IVANKOVÁ, S., 2018. Aplikovaná behaviorálna analýza v edukácii žiakov s poruchami autistického spektra. In: Štúdie zo špeciálnej pedagogiky. Roč. 7, č. 1, s. 48 – 68. ISSN 2585-7363.
 • KRSIČKA, D., PANČOCHA, K., TRELLOVÁ, I., 2020. Význam edukace rodičů v kazuistice behaviorální intervence problémového chování u tříleté dívky s poruchou autistického spektra. In: Štúdie zo špeciálnej pedagogiky: Studies in Special Education – medzinárodný vedecký recenzovaný časopis. Roč. 9, č. 1, s. 34-47. ISSN 2585-7363.

Časopis:

Štúdie zo špeciálnej pedagogiky (medzinárodný vedecký časopis), kde sú články z oblasti ABA.

 • 2016: https://www.unipo.sk/public/media/26527/Special%20Education%20Teacher%202016,%20vol.%205,%20n.%201.pdf
 • 2018: https://www.unipo.sk/public/media/27220/Studies%20in%20Special%20Education%202018,%20vol.%207,%20n.%201.pdf
 • 2020: https://www.unipo.sk/public/media/26527/Studies%20in%20Special%20Education%202020,%20vol.%209,%20n.%201.pdf

Knihy:

 • OSTATNÍKOVÁ, D. a kol., 2015. Máme dieťa s Autizmom. Bratislava: Slovenská akadémia vied. ISBN 978-80-224-1474-6.
 • BARBERA, M. L., RASMUSSEN, T.: Rozvoj verbálního chování: Jak učiť děti s autismem a jinými neurovývojovými poruchami. Brno: Masaryková univerzita, 2018. 207 s. ISBN 978-80-210-9212-9.
Pridal: | Publikoval na: 13 apríla, 2020

Ľudské správanie

Správanie je všetko čo človek urobí alebo povie.

Správanie má jednu alebo viac merateľných dimenzií. Merať môžeme:

  • Frekvenciu správania – ako často sa správanie objaví. Napr. koľko krát sa žiak počas hodiny prihlási
  • Dĺžku správania – ako dlho správanie trvá. Napr. ako dlho niekto cvičí
  • Intenzitu správania – fyzická sila, ktorú v správaní vynaložíme. Napr. akou silou udrie baseballový hráč do loptičky

Čítať viac …

Pridal: | Publikoval na: 30 marca, 2020

Vie rozprávať ale od konverzácie to má stále ďaleko?

U niektorých detí s PAS sa s tým denne stretávame. Celé dni si štebocú ako také vtáčatka, vedia si veci pomenovať, niekedy vypýtať to, čo veľmi chcú ale akonáhle sa ich niečo opýtame alebo dáme inštrukciu zopakuj po mne, odvrátia zrak, nohy na plecia a sú späť vo svojich obľúbených aktivitách. Čítať viac …

Pridal: | Publikoval na: 10 januára, 2020

Máme diagnózu autizmus, čo teraz?

Tesne po potvrdení diagnózy autizmus, začína kolobeh zisťovania, hľadania, pátrania ako čo najlepšie pomôcť svojmu dieťaťu. Ak si nie ste istý ako a čo môžte hneď po diagnostike robiť prečítajte si nasledujúci odkaz. A ak aj diagnózu ešte nemáte ale tušíte, že niečo sa nevyvíja tak ako by malo, tak vám nasledujúce informácie budú tiež užitočné.

Prvé kroky po diagnostike

Pridal: | Publikoval na: 9 decembra, 2019

Čo pod stromček? Inšpirácie na vianočné darčeky

Darčeky a obdarovanie k Vianociam jednoducho patrí. Niekedy však viac ako nájsť pod stromčekom darček pre seba, je darovať niečo, čo poteší toho druhého.

Mnohé deti píšu Ježiškovi listy, priam zoznamy svojich prianí. Čo ale deti, ktoré takýto list napísať nevedia? Rozhodli sme sa, že Vám aj Jemu trošku pomôžeme a prinášame Vám niekoľko nápadov a inšpirácií. Čítať viac …

Pridal: | Publikoval na: 19 novembra, 2019

Ako naučiť dieťa s autizmom komunikovať prostredníctvom upraveného posunkového jazyka

Deti, ktoré ešte nerozprávajú, sú často veľmi frustrované a vyskytuje sa u nich veľa krát problémové správanie, ktoré je výsledkom toho, že nemôžu požiadať o to, čo chcú. Naopak rodič môže byť frustrovaný správaním, aké ich dieťa má pri vyjadrovaní svojich potrieb.

Používanie posunkového jazyka môže pomôcť dieťaťu rozvíjať komunikáciu. Môže mu poskytnúť spôsob, ako vyjadriť svoje potreby, ktoré nemusia vyjadrovať plačom alebo záchvatmi hnevu, a tak postupne eliminujú frustráciu a podporujú efektívnu komunikáciu.

Posunky sú výborná forma komunikácie u ranných študentov, ktorí nerozprávajú. Jedným z dôvodov je, že posunky sú „prenosné“ a dieťa ich má stále so sebou, na rozdiel od výmenných obrázkov, kde dieťa musí myslieť na to, aby si ich zobralo všade kam ide.

Dvoj – troj ročné dieťa je stále v pohybe, obľubuje aktivity ako skákanie, točenie, šteklenie alebo behanie. Sú to aktivity, ktoré sa ťažšie vyjadrujú obrázkom a pri ktorých sa stráca prirodzenosť a zábava, ak dieťa musí nájsť knihu s obrázkami a vyhľadať obrázok ak chce v aktivite pokračovať.

Používanie posunkov u nevokálnych detí zvyšuje akceptáciu fyzických promptov (pomoci) a zlepšuje zručnosť imitovať. Výskum ukázal, že ak je znak sprevádzaný hovoreným slovom, zlepšuje sa aj vokalizácia.

Viac ako naučiť dieťa, ktoré nerozpráva posunky nájdete v nasledujúcom článku: http://srdceautizmu.sk/wp-content/uploads/2020/09/ako-naučiť-deti-komunikovať-pomocou-posunkov.pdf

Pridal: | Publikoval na: 22 mája, 2019

Posilnenie (odmeny)

Pre učenie nových zručností je dôležitá spolupráca dieťaťa s terapeutom/rodičom. Spolupráca znamená, že dieťa reaguje na naše inštrukcie a je ochotné sa učiť novým veciam.  Z toho dôvodu je motivácia učiť sa neoddeliteľnou súčasťou spolupráce a získavania nových zručností a schopností.

„Čo z toho dieťa bude mať?“ Čítať viac …

Pridal: | Publikoval na: 27 júla, 2018

ABA

Čo je aplikovaná behaviorálna analýza (ABA) a verbálne správanie (VB)?

ABA je veda o ľudskom správaní. Začiatky sa datujú do 30-tych rokov minulého storočia prácou dr. B. F. Skinnera. V roku 1938 B. F. Skinner publikoval svoju knihu s názvom „The behavior of organisms“ (Správanie organizmov), kde opisuje proces, pri ktorom sa človek učí z následkov svojho správania (operant conditioning/operantné podmieňovanie). To znamená, že ak isté správanie bude odmenené, je tam určitá pravdepodobnosť̌, že sa toto správanie bude opakovať̌. A naopak, ak určité správanie je potrestané, toto správanie sa v budúcnosti opakovať nebude. Skinner opisoval aj udalosti, ktoré sa uskutočňujú pred správaním (antecedents/antecídenty) a ich dôležitosť̌ v súvislosti k správaniu a jeho následkov. Týmto vznikol pojem ABC, ako základ analýzy správania, kde A je antecídent (antecedent), to čo sa stalo pred správaním; B predstavuje správanie (behavior) a C zase následok (consequence), teda to, čo nasledovalo po správaní.

ABA ako vedecký podložený prístup, zahŕňa dôkladnú analýzu správania a vzťah medzi správaním a priamym prostredím. Vychádza z poznatkov, že správanie jednotlivca je ovplyvnené prostredím a súborom okolností pred a po správaní (ABC model). ABA používa princípy a techniky, ktorými sú motivácia, kontrola stimulu, posilnenie, trest, extinkcia, ITT (intenzívne učenie), NET (učenie v prirodzenom prostredí), ako aj promptovanie, tvarovanie a reťazovanie.

Verbálne správanie (Verbal Behavior, ďalej aj ako VB) ako analýza správania vychádza z predpokladu, že jazyk je naučené správanie, ktoré je získané, rozširované a udržiavané rovnakými typmi environmentálnych premenných a princípov (kontrola stimulu, motivácia, posilnenie, extinkcia), ktoré riadia iné neverbálne správanie. VB dáva veľký dôraz na dôležitosť̌ komunikácie. V roku 1957 B. F. Skinner publikoval knihu s názvom „Verbal Behavior“ (Verbálne správanie), kde opísal funkčné jednotky jazyka alebo verbálne operanty. Tieto zahŕňajú mand-y (požiadavky), takt-y (pomenovannie), echo (vokálna imitácia) a intraverbály (konverzácia, odpovedanie na otázok). Dôraz sa kladie na učenie slova v každom verbálnom operante, tzn. keď chce dieťa jablko, učíme ho, aby povedalo: „jablko“ (mand). Keď vidí obrázok jablka v knihe, aby povedalo „to je jablko“ (takt). Na otázku „Čo rastie na strome?“ odpovie: „jablko“ (intraverbál). Keď sa mu povie: „jablko“, dieťa zopakuje „jablko“ (echo).

Mandy sú najdôležitejšie a mali by sa učiť ako prvé. Ak je dieťa verbálne, rozvíja sa jeho vokálna komunikácia. Ak dieťa je neverbálne, vokálna komunikácia sa nahradí alternatívnou komunikáciou.

Intervencia založená na princípoch ABA je uznávaná ako bezpečný a efektívny prístup používaný pri výchove a vzdelávaní detí s poruchami autistického spektra. ABA princípy a techniky učia a podporujú základné zručnosti, ako je pozornosť, nasledovanie jednoduchých pokynov, a napodobňovanie, rovnako ako aj komplexné zručnosti, ako je čítanie, konverzácia a porozumenie vlastných emócií. Cieľové zručnosti sú rozdelené na malé časti (analýza zručnosti), kde každá časť̌ sa učí až do zvládnutia.

Dr. I. Lovaas patril medzi prvých, ktorí využili ABA princípy a metódy pri práci s deťmi s autizmom s cieľom vedecky podložiť ich účinnosť. Začiatočné verzie ABA programov sa sústreďovali na intenzívnu výučbu (ITT/DTT). Súčasný ABA program obsahuje ITT, NET, s dôrazom na verbálne správanie. Takémuto modelu sa často hovorí ABA/VB (ABA/verbal behavior). Dôležitosť̌ sa kladie na problémové správanie, zhromažďovanie dát a generalizáciu. Tieto programy umožňujú deťom učiť sa a praktizovať naučené zručnosti v štruktúrovanom aj neštruktúrovanom prostredí.

Štúdie poukazujú na dôležitosť̌ vytvorenia ABA programu, ktorý je kompletný, individuálny, intenzívny a včasný. „Kompletný“ znamená, že zahŕňa zručnosti ako je komunikácia, hra, samoobslužné zručnosti a poznávacie a sociálne zručnosti. „Individuálny“ znamená, že program je vypracovaný pre konkrétne dieťa a vychádza z hodnotenia doterajších schopností a zručností. Pojem „včasný“ hovorí o veku dieťaťa. Odporúča sa začať s intenzívnym tréningom už pred 4 rokom života dieťaťa. „Intenzívny“ znamená, že program by mal prebiehať 25 – 40 hodín týždenne minimálne po dobu 1 – 3 rokov.

Pridal: | Publikoval na: 27 júla, 2018

Tipy rodičom