Náš tím

Mgr. Ivana Trellová, BCBA   

štatutár oz Srdce autizmu, ABA supervízor

     Študovala špeciálnu pedagogiku na Univerzite J. Á. Komenského v Bratislave a Aplikovanú behaviorálnu analýzu na FIT (Florida Institute of Technology). Získala 1500 hodín supervízie a po úspešnom absolvovaní záverečnej skúšky v Máji 2012 získala certifikát BCBA (Board Certified Behavior Analyst).S deťmi a dospelými s poruchami autistického spektra (PAS) a inými vývinovými poruchami, začala pracovať ešte počas jej štúdia na univerzite J.Á. Komenského v roku 2000. Aplikovanej behaviorálnej analýze (ABA) sa venuje od roku 2007, kedy začínala ako ABA terapeut pri inklúzivnom vzdelávaní detí s PAS v materských a základných školách v New York štáte. Pracovala s deťmi vo veku od 3 rokoch na rozvoji komunikácie, hre, akademických schopností, zručnosti každodenného života a socializácie. Jej doterajšie skúsenosti zahŕňajú nie len prípravu ABA programov pre školské a domáce prostredia, ale aj nápravu problémového správania vrátane agresie a seba-agresie u detí s PAS. Ako behaviorálny analytik pracovala v najväčšej internátnej škole pre deti s PAS v New Yorku, Anderson Center for Autism. Pripravovala a realizovala prednášky pre školy a rodiny s deťmi s PAS, konzultovala so školami a dohliadala nad realizáciou domácich ABA programov.

Mgr. Katarína Hucková                                                                                        ABA terapeut

Vysokoškolské vzdelanie ukončila v roku 2018 na Univerzite Komenského v Bratislave, v odbore špeciálna pedagogika a poradenstvo mentálne postihnutých. Počas celého štúdia sa  venovala deťom s Downovým syndrómom a DMO. Od roku 2016 sa popri magisterskom štúdiu začala vzdelávať v Aplikovanej behaviorálnej analýze a pracovať s deťmi s autizmom pod superviziou Mgr. Ivany Trellovej, BCBA. Stále sa snaží prehlbovať a nadobúdať nové poznatky o autizme a ABA absolvovaním rôznych seminárov a školení.

 

Mgr. Jana Kúnová, RBT                                                                                         ABA terapeut/Registrovaný behaviorálny technik

Vyštudovala odbor špeciálna pedagogika na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Počas vysokej školy sa venovala dobrovoľníctvu v centre pre deti s autizmom a rok pracovala v bežnej súkromnej materskej škole. Pod vedením Mgr. Ivany Trellovej, BCBA pracuje od mája 2016. Od júla 2019 je registrovaný behaviorálny technik (RBT) a naďalej sa kontinuálne vzdeláva v oblasti aplikovanej behavioralnej analýzy.

 

Mgr. Vladimíra Varganová                                                                   ABA terapeut

Vyštudovala Pedagogickú fakultu odbor Pedagogika mentálne postihnutých Univerzity Komenského v Bratislave. Po ukončení štúdia absolvovala kurzy a školenia v oblasti ABA, a to, ABA\DTT – akreditácia terapeutov (Initial ABA\DTT training workshop Dubai), Praktické techniky a skúsenosti v ABA (Dubaj), Najúspešnejšie praktiky v súčasných programoch práce s deťmi s autizmom (Dubaj).Má za sebou bohaté skúsenosti s prácou s deťmi s PAS rôzneho veku u nás i v zahraničí. Pracovala ako ABA terapeut v organizáciách na pomoc deťom s PAS v Dubaji. Bola súčasťou tímu Intervention services for autism and developmental delay (ISSAD Dubaj). Pracovala ako senior behavioural therapist v Reach Out Special Need Center v Dubaji a ako pomocný učiteľ pre deti v inklúzivnom vzdelávaní v Raffles International School v Dubaji. V občianskom združení Srdce Autizmu pracuje of februára 2018. V súčasnosti pokračuje vo vzdelávaní prostredníctvom online kurzov a návštev školení súvisiacich s problematikov autizmu.

 

Bc. Mária Geffertová                                                                                           ABA terapeut

Bakalársky stupeň v odbore Špeciálnej pedagogiky študovala na Prešovskej univerzite v Prešove, aktuálne ešte pokračuje v štúdiu v externej forme. Rok pracovala ako vychovávateľka a zároveň asistentka detí s mentálnym postihnutím. Dlhé roky sa venovala práci s deťmi a mládežou ako organizátorka detských táborov. Počas denného štúdia pracovala ako dobrovoľníčka s deťmi s PAS.