Náš tím

Mgr. Ivana Trellová, BCBA   

štatutár oz Srdce autizmu, ABA supervízor

     Študovala špeciálnu pedagogiku na Univerzite J. Á. Komenského v Bratislave a Aplikovanú behaviorálnu analýzu na FIT (Florida Institute of Technology). Získala 1500 hodín supervízie a po úspešnom absolvovaní záverečnej skúšky v Máji 2012 získala certifikát BCBA (Board Certified Behavior Analyst).S deťmi a dospelými s poruchami autistického spektra (PAS) a inými vývinovými poruchami, začala pracovať ešte počas jej štúdia na univerzite J.Á. Komenského v roku 2000. Aplikovanej behaviorálnej analýze (ABA) sa venuje od roku 2007, kedy začínala ako ABA terapeut pri inklúzivnom vzdelávaní detí s PAS v materských a základných školách v New York štáte. Pracovala s deťmi vo veku od 3 rokoch na rozvoji komunikácie, hre, akademických schopností, zručnosti každodenného života a socializácie. Jej doterajšie skúsenosti zahŕňajú nie len prípravu ABA programov pre školské a domáce prostredia, ale aj nápravu problémového správania vrátane agresie a seba-agresie u detí s PAS. Ako behaviorálny analytik pracovala v najväčšej internátnej škole pre deti s PAS v New Yorku, Anderson Center for Autism. Pripravovala a realizovala prednášky pre školy a rodiny s deťmi s PAS, konzultovala so školami a dohliadala nad realizáciou domácich ABA programov. Deťom s poruchou autistického spektra sa venuje aj v rámci svojho doktorandského štúdia na Prešovskej univerzita v odbore špeciálna pedagogika. Zároveň je aktívnym členom predstavenstva Anderson Center International (ACI), ktorého cieľom je zvýšiť informovanosť a kvalitu starostlivosti o osoby s poruchou autistického spektra na medzinárodnej úrovni. 

Mgr. Katarína Hucková                                                                                        ABA terapeut

Vysokoškolské vzdelanie ukončila v roku 2018 na Univerzite Komenského v Bratislave, v odbore špeciálna pedagogika a poradenstvo mentálne postihnutých. Počas celého štúdia sa  venovala deťom s Downovým syndrómom a DMO. Od roku 2016 sa popri magisterskom štúdiu začala vzdelávať v Aplikovanej behaviorálnej analýze a pracovať s deťmi s autizmom pod superviziou Mgr. Ivany Trellovej, BCBA. Stále sa snaží prehlbovať a nadobúdať nové poznatky o autizme a ABA absolvovaním rôznych seminárov a školení.

 

Mgr. Jana Kúnová, RBT                                                                                         ABA terapeut/Registrovaný behaviorálny technik

Vyštudovala odbor špeciálna pedagogika na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Počas vysokej školy sa venovala dobrovoľníctvu v centre pre deti s autizmom a rok pracovala v bežnej súkromnej materskej škole. Pod vedením Mgr. Ivany Trellovej, BCBA pracuje od mája 2016. Od júla 2019 je registrovaný behaviorálny technik (RBT) a naďalej sa kontinuálne vzdeláva v oblasti aplikovanej behavioralnej analýzy.

 

 

Bc. Mária Geffertová                                                                                           ABA terapeut

Bakalársky stupeň v odbore Špeciálnej pedagogiky študovala na Prešovskej univerzite v Prešove, aktuálne ešte pokračuje v štúdiu v externej forme. Rok pracovala ako vychovávateľka a zároveň asistentka detí s mentálnym postihnutím. Dlhé roky sa venovala práci s deťmi a mládežou ako organizátorka detských táborov. Počas denného štúdia pracovala ako dobrovoľníčka s deťmi s PAS. 

 

Mgr. Lenka Družkovská      

ABA terapeut

Prvý stupeň vysokoškolského štúdia vyštudovala v odbore sociálna pedagogika a vychovávateľstvo na UK v roku 2018. Svoje štúdium pokračovala v odbore špeciálna pedagogika, konkrétne so špecializáciou poradenstvo a pedagogika jednotlivcov s poruchami učenia, správania a narušenou komunikačnou schopnosťou, ktoré ukončila tiež v roku 2020. Má niekoľko ročné skúsenosti s prácou s deťmi v rámci účasti na lyžiarskych kurzoch, školských výletoch či vedení voľnočasových krúžkov v CVČ. Skúsenosti s deťmi s poruchami autistického spektrazískala v rámci odbornej praxe v ZŠ s MŠ pre deti a žiakov s autizmom. V roku 2020 začala pracovať v o.z. Srdce Autizmu pod vedením Mgr. Ivany Trellovej, BCBA. Osobám s poruchou autistického spektra sa tiež venuje v rámci doktorandského štúdia na Univerzite Komenského v odbore špeciálna pedagogika.

 

Mgr. Dominika Palušová.

ABA terapeut

Prvý stupeň vysokoškolského štúdia absolvovala na Univerzite Komenského v Bratislave v odbore špeciálna pedagogika so zameraním na  špeciálnopedagogické poradenstvo a pedagogiku sluchovo postihnutých. Magisterské štúdium ukončila v roku 2020 so zameraním na špeciálnopedagogické poradenstvo a pedagogiku osôb s poruchami učenia, správania a narušenou komunikačnou schopnosťou. Svoje znalosti s osobami s poruchou autistického spektra získala počas praxe v špeciálnej triede pre žiakov s poruchou autistického spektra. Pracovala v bežnej materskej škole a absolvovala stáž v Centre včasnej intervencie v Košiciach.