Naša práca sa zameriava na odstránenie nežiadúceho správania, učenie a zosilnenie žiadúceho, spoločensky prijateľného správania. Veľký dôraz kladieme na zvyšovanie komunikácie, akademických vedomostí a zručností každodenného života u deti s PAS a inými vývinovými poruchami, so zameraním na vytvorenie samostatnosti v sociálnom protredí.

Pre ranných študentov sa sústreďujeme na hľadanie motivácie a párovanie rodiča a terapeuta s pozitívnymi posilneniami. Veľký dôraz sa dáva na komunikáciu, učenie hravou formou a vytváranie základných zručností ako sú pozornosť, hra, rozpoznávanie a nasledovanie jednoduchých pokynov.

Pre pokročilých študentov sa dôraz kladie na nácvik akademických zručností na základe ich individuálnych výchovno-vzdelávacích plánov, zvyšovanie zručností v oblasti verbálneho správania a to taktov, mandov, intraverbálov ako aj receptívnych zručností (receptívnej identifikácie a receptívnej inštrukcie) a sociálnych zručností.

 

Individuálna práca s deťmi s poruchou autistického spektra (PAS) a inými vývinovými poruchami

Účelom tejto služby je poskytovať individuálny, intenzívny prístup, ktorý zlepšuje a rozvíja schopnosti a zručnosti dieťaťa. Deti sú zdelávané využitím princípov aplikovanej behaviorálnej analýzy počas individuálneho sedenia (1:1 Discrete trial instruction DTI/ ITT), v skupinovej výučbe alebo v prirodzenom prostredí. Tieto služby taktiež poskytujú praktické školenia pre rodičov pod dohľadom ABA inštruktor a týmto zefektivňuje ich prácu v domácom prostredí. Individuálne sedenia sa zameriavajú na zlepšenie komunikácie, správania, zručnosti každodenného života, hry a socializácie, ako aj akademických zručnosti. Pokrok je hodnotení týždenne po preskúmaní údajov získaných počas sedenia.

 

Konzultačné služby pre rodiny a školy detí s PAS a inými vývinovými poruchami

Účelom konzultačných služieb je poskytovať konzultácie pre školy a rodiny, posúdenie existujúcich výchovno-vzdelávacích prístupov v škole aj doma a vytvorenie nových, efektívnejších prístupov založených na princípoch ABA. Počas konzultácie, skúsený inštruktor poskytuje školenie v oblasti motivácie, posilnenia, verbálnych operantov ako aj základných funkcií správania, pre rodičov, učiteľov a ďalších odborníkov pracujúcich s dieťaťom.

 

Školiace služby

Ponúkané sú semináre a školenia zamerané na potreby rodičov, škôl a ďalších zúčastnených. Témy môžu zahŕňať: aplikovaná behaviorálna analýza, verbálne správnie (verbal behavior), hra a voľnočasové aktivity, problémové správanie, motivácia a posilňovanie správania a podpora pozitívneho prostredia pre detí. Témy školenia a seminárov nebudú obmedzené len na tie vyššie uvedené, ale budú vytvorené s cieľom vyhovieť potrebám školených.