Občianske združenie Srdce Autizmu

Združenie Srdce Autizmu vzniklo v roku 2018 a má za cieľ podporiť a ochraňovať zdravie detí so zdravotným znevýhodnením (v ďalšom texte ZZ), formou vzdelávania detí a ich rodičov, ako aj poskytovania poradenstva a konzultácií rodinám detí a osôb so ZZ a podporovanie edukačných a liečebných postupov zahŕňajúcich spoluprácu slovenských, ale aj zahraničných odborníkov.

Združenie spolupracuje hlavne s odborne vyškolenými ABA terapeutmi, pod supervíziou certifikovaného behaviorálneho analytika Mgr. Ivany Trellovej, PhD., BCBA (Board Certified Behavior Analyst). Služby, ktoré so spolupracujúcimi subjektami Srdce autizmu poskytuje zahŕňa individuálne sedenia, konzultácie a tiež odborné prednášky pre rodičov a odbornú verejnosť, vďaka ktorým sa zvyšuje povedomie o ABA.

Darujte nám 2% z daní

Drahí rodičia, priatelia, všetci známi i neznámi, ktorí ste sa rozhodli venovať  2% z dane  nášmu občianskemu združeniu, dovoľte aby sme vám poďakovali a tiež priblížili účel na aký budú použité.

Viac o darovaní 2%

Naše služby

INDIVIDUÁLNA ANALÝZA

Účelom individuálnej analýzy je určiť a identifikovať silné a slabé stránky dieťaťa. Skrz dobre štruktúrované priame a nepriame testy, ktoré zahŕňajú priame pozorovanie, rozhovor s rodičmi a učiteľmi a rozbor dokumentov, sa určia výchovne a vzdelávacie ciele.

VIAC

INDIVIDUÁLNA INTENZÍVNA INTERVENCIA

Účelom tejto služby je poskytovať individuálny, intenzívny prístup, ktorý zlepšuje a rozvíja schopnosti a zručnosti dieťaťa. Deti sú zdelávané využitím princípov aplikovanej behaviorálnej analýzy počas individuálneho sedenia (1:1 Discrete trial instruction DTI/ ITT), v skupinovej výučbe alebo v prirodzenom prostredí.

VIAC

KONZULTAČNÉ SLUŽBY PRE RODINY A ŠKOLY

Účelom konzultačných služieb je poskytovať konzultácie pre školy a rodiny, posúdenie existujúcich výchovno-vzdelávacích prístupov v škole aj doma a vytvorenie nových, efektívnejších prístupov založených na princípoch ABA.

VIAC

BCBA a BCaBA SUPERVÍZIA

Mgr. Ivana Trellová, PhD., BCBA poskytuje supervíziu budúcim odborníkom, ktorí si rozširujú vzdelanie v oblasti aplikovanej behaviorálnej analýzy za účelom získať certifikát behaviorálneho analytika (BCBA) alebo asistenta behaviorálneho analytika (BCaBA).

VIAC

Náš tím

Mgr. Ivana Trellová, PhD., BCBA
Mgr. Ivana Trellová, PhD., BCBAštatutár OZ Srdce autizmu, ABA supervízor
Študovala špeciálnu pedagogiku na Univerzite J. Á. Komenského v Bratislave a Aplikovanú behaviorálnu analýzu na FIT (Florida Institute of Technology)…
Mgr. Dominika Palušová
Mgr. Dominika PalušováABA terapeut
Prvý stupeň vysokoškolského štúdia absolvovala na Univerzite Komenského v Bratislave v odbore špeciálna pedagogika so zameraním na špeciálnopedagogické poradenstvo a pedagogiku sluchovo postihnutých.
Ing. Eva Uhlíková
Ing. Eva UhlíkováABA terapeut
Vyštudovala Ekonomickú Univerzitu v Bratislave. Niekoľko rokov žila a pracovala v zahraničí a po návrate domov som absolvovala masérsky kurz a venovala sa masážam a cvičeniam pre tehotné ženy. S príchodom svojich dvoch dcér sa začala intenzívne zaujímať o výchovu a vzdelávania.
PaedDr. Katarína Hucková
PaedDr. Katarína Hucková ABA terapeut
Vysokoškolské vzdelanie ukončila v roku 2018 na Univerzite Komenského v Bratislave, v odbore špeciálna pedagogika a poradenstvo mentálne postihnutých.
Mgr. Lenka Družkovská
Mgr. Lenka Družkovská ABA terapeut
Prvý stupeň vysokoškolského štúdia vyštudovala v odbore sociálna pedagogika a vychovávateľstvo na UK v roku 2018.
Bc. Martina Sáričková
Bc. Martina SáričkováABA terapeut
Bakalárske štúdium ukončila na Prešovskej univerzite v Prešove a aktuálne si vedomosti ďalej prehlbuje na magisterskom štúdiu na Univerzite Komenského v Bratislave, v odbore špeciálna pedagika a poradenstvo.
Mgr. Iveta Tomková
Mgr. Iveta TomkováABA terapeut
Študovala predškolskú a elementárnu pedagogiku a špeciálnu pedagogiku so zameraním na pedagogiku psychosociálne narušených na Prešovskej univerzite v Prešove. S deťmi s poruchami autistického spektra (PAS) a inými vývinovými poruchami (napr. ADHD, FASD), začala …
PaedDr. Ivana Králiková, RBT
PaedDr. Ivana Králiková, RBTABA terapeut
V roku 2019 ukončila vysokoškolské štúdium špeciálnej pedagogiky na Univerzite Komenského v Bratislave v odbore pedagogika mentálne postihnutých a špeciálnopedagogické poradenstvo.
NÁŠ TÍM

Aký ten autizmus vlastne je?
Článok pani Elexhauserovej – maminky chlapčeka s autizmom

Dnes som našla tento obrázok, presne taký je AUTIZMUS. Stret dvoch rozdielnych svetov, kde sa jedna strana snaží žiť náš “normálny” život, a ta druhá chápať niečo možno mysľou neuchopiteľné ale srdcom vítané. Je to ako žiť s bytosťou z inej planéty, ktorá je svojou jednoduchosťou a pravidelnosťou diania okolo čarovná. Vcítiť sa do pocitov a potrieb niekoho, kto vám ich nevie presne vyjadriť či pomenovať je náročné, autizmus je každodenný rébus otázok a hľadania odpovedí. Zvykli sme si veci, ktoré nie sú bežné nazývať poruchou, ja by som to pomenovala ako výzvu, výzvu v odhodlanie spojiť a začleniť dieťa s inakosťou do spoločnosti, ktorá funguje v určitých normách, pravidlách, ktoré sa často vymykajú chápaniu detí s PAS. Kto určil, že hlasné spievanie na ihrisku je zakázané, že keď máte chuť behať hore-dole 100krát je to divné, alebo keď vám niekto ako osoba nesadne a ignorujete ho, tak je to neslušné? Koľko vecí nás bežných zväzuje len preto ,čo sa patrí a čo nie. Život s autizmom, napriek tomu, že nie je ľahký ma naučil vidieť krásu v pohybe listov vo vetre, príjemnému pocitu dotyku vody, či piesku, tomu, že emócie máme nato aby sme ich používali a nie zadržiavali a hlavne tomu, že byť iný, akýkoľvek, nie je hanba a vo všetkom sa dá nájsť krása, pokiaľ chceme. Lebo koľko lásky dáme, toľko aj dostaneme, nech je forma akákoľvek.

Pre mňa je autizmus ako rozprávka, život mimo realitu, s malým princom, ktorý hľadá svoje miesto na tejto planéte, potrebuje nato pomoc a veľa lásky. On vám zato otvorí dvere do svojho sveta a ten klasický sa vám už nikdy nebude zdať taký ako predtým.

Kútik pre deti

Galéria

Naše priestory

Máte akékoľvek otázky? Neváhajte nám napísať…

NAPÍŠTE NÁM