Občianske združenie Srdce autizmu

Združenie Srdce autizmu vzniklo v roku 2018 a má za cieľ podporiť a ochraňovať zdravie detí so zdravotným znevýhodnením (v ďalšom texte ZZ), formou vzdelávania detí a ich rodičov, ako aj poskytovania poradenstva a konzultácií rodinám detí a osôb so ZZ a podporovanie edukačných a liečebných postupov zahŕňajúcich spoluprácu slovenských, ale aj zahraničných odborníkov.

Naše združenie spolupracuje hlavne s odborne vyškolenými ABA terapeutmi, pod supervíziou certifikovaného behaviorálneho analytika Mgr. Ivany Trellovej, BCBA (Board Certified Behavior Analyst). Služby, ktoré so spolupracujúcimi subjektami Srdce autizmu poskytuje zahŕňa individuálne sedenia, konzultácie a tiež odborné prednášky pre rodičov a odbornú verejnosť, vďaka ktorým sa zvyšuje povedomie o ABA.

Naše služby

INDIVIDUÁLNA ANALÝZA

Účelom individuálnej analýzy je určiť a identifikovať silné a slabé stránky dieťaťa. Skrz dobre štruktúrované priame a nepriame testy, ktoré zahŕňajú priame pozorovanie, rozhovor s rodičmi a učiteľmi a rozbor dokumentov, sa určia výchovne a vzdelávacie ciele.

VIAC

INDIVIDUÁLNA INTENZÍVNA INTERVENCIA

Účelom tejto služby je poskytovať individuálny, intenzívny prístup, ktorý zlepšuje a rozvíja schopnosti a zručnosti dieťaťa. Deti sú zdelávané využitím princípov aplikovanej behaviorálnej analýzy počas individuálneho sedenia (1:1 Discrete trial instruction DTI/ ITT), v skupinovej výučbe alebo v prirodzenom prostredí.

VIAC

KONZULTAČNÉ SLUŽBY PRE RODINY A ŠKOLY

Účelom konzultačných služieb je poskytovať konzultácie pre školy a rodiny, posúdenie existujúcich výchovno-vzdelávacích prístupov v škole aj doma a vytvorenie nových, efektívnejších prístupov založených na princípoch ABA.

VIAC

BCBA a BCaBA SUPERVÍZIA

Mgr. Ivana Trellová, BCBA poskytuje supervíziu budúcim odborníkom, ktorí si rozširujú vzdelanie v oblasti aplikovanej behaviorálnej analýzy za účelom získať certifikát behaviorálneho analytika (BCBA) alebo asistenta behaviorálneho analytika (BCaBA).

VIAC

Náš tím

Mgr. Ivana Trellová, BCBA
Mgr. Ivana Trellová, BCBAštatutár OZ Srdce autizmu, ABA supervízor
Študovala špeciálnu pedagogiku na Univerzite J. Á. Komenského v Bratislave a Aplikovanú behaviorálnu analýzu na FIT (Florida Institute of Technology)…
Mgr. Dominika Palušová
Mgr. Dominika PalušováABA terapeut
Prvý stupeň vysokoškolského štúdia absolvovala na Univerzite Komenského v Bratislave v odbore špeciálna pedagogika so zameraním na špeciálnopedagogické poradenstvo a pedagogiku sluchovo postihnutých.
Mgr. Katarína Hucková
Mgr. Katarína Hucková ABA terapeut
Vysokoškolské vzdelanie ukončila v roku 2018 na Univerzite Komenského v Bratislave, v odbore špeciálna pedagogika a poradenstvo mentálne postihnutých.
Mgr. Lenka Družkovská
Mgr. Lenka Družkovská ABA terapeut
Prvý stupeň vysokoškolského štúdia vyštudovala v odbore sociálna pedagogika a vychovávateľstvo na UK v roku 2018.
Bc. Martina Sáričková
Bc. Martina SáričkováABA terapeut
Bakalárske štúdium ukončila na Prešovskej univerzite v Prešove a aktuálne si vedomosti ďalej prehlbuje na magisterskom štúdiu na Univerzite Komenského v Bratislave, v odbore špeciálna pedagika a poradenstvo.
Bc. Lenka Šovčíková
Bc. Lenka ŠovčíkováABA terapeut
Bakalárske štúdium absolvovala na Univerzite Komenského v Bratislave v odbore psychológia, kde ďalej aj pokračuje v magisterskom štúdiu, aktuálne v poslednom ročníku. Počas štúdia sa venovala práci s deťmi ako animátorka voľného času v školách v prírode, v letných táboroch…
Miriam Sádovská
Miriam SádovskáABA terapeut
Aktuálne študuje odbor logopédia na Univerzite Komenského v Bratislave, súčasťou ktorého sú znalosti hlavne v narušenej zvukovej rovine reči, narušenom vývine reči a ranej intervencie.
NÁŠ TÍM

Kútik pre deti

Máte akékoľvek otázky? Neváhajte nám napísať…

NAPÍŠTE NÁM