Správanie je všetko čo človek urobí alebo povie.

Správanie má jednu alebo viac merateľných dimenzií. Merať môžeme:

  • Frekvenciu správania – ako často sa správanie objaví. Napr. koľko krát sa žiak počas hodiny prihlási
  • Dĺžku správania – ako dlho správanie trvá. Napr. ako dlho niekto cvičí
  • Intenzitu správania – fyzická sila, ktorú v správaní vynaložíme. Napr. akou silou udrie baseballový hráč do loptičky

Správanie môže byť odpozorované, opísané a zaznamenané inou osobou alebo osobou, ktorá správanie vykonáva.

Správanie vplýva na prostredie, či už fyzické alebo sociálne. Príkladom je ak človek stlačí zvonček, niekto mu otvorí dvere. Alebo ak sa žiak v škole prihlási, učiteľ ho vyvolá. Či ak sa naučíte trasu naspamäť, nestratíte sa.

Správanie je ovplyvňované podnetmi z prostredia. Základné princípy správania opisujú funkčný vzťah medzi správaním a udalosťami v prostredí. Zároveň tvoria podstatu modifikácie správania. Ak rozumiete udalostiam z prostredia, vďaka ktorým správanie vzniklo, môžete tieto udalosti meniť a tým meniť aj správanie.

Správanie môže byť vonkajšie aj vnútorné. Vonkajšie môže byť odpozorované niekým iným, kým vnútorné je odpozorované iba človekom vykonávajúcim správanie. Medzi vnútorné správanie patrí napr. myslenie.

V aplikovanej behaviorálnej analýze sa správaním myslí všetko to, čo človek robí, hovorí, na čo myslí. Behaviorálne intervencie nie sú zamerané len na problémové správanie. Okrem agresie, či seba-agresie sa správaním myslí aj:

  • ako človek komunikuje s inými
  • koľko matematických príkladom vie vyriešiť
  • ako nadväzuje vzťah s inými
  • ako sa stará o seba či o svoje zdravie
  • ako vie človek využiť svoj voľný čas…
  • Využitie behaviorálnej analýzy a modifikácie správania pri:

Vývinových poruchách –učení funkčných zručností, prípadne pri znížení problémového správania

Mentálnych chorobách – učenie zručnosti každodenného života, sociálnemu správaniu, dodržiavanie liečby, zníženie agresívneho či psychotického správania

Pedagogiky a špeciálnej pedagogiky – zlepšenie metód učenia, vytváranie procedúr na zníženie problémového správania v triede, zlepšenie inštruktážnych techník, zvýšenie aktivity u študenta

Rehabilitácie – podporuje zapojenie sa do procesu rehabilitácie, učenie nových zručností, ktoré môžu nahradiť tie, ktoré z dôvodu úrazu absentujú, zlepšenie pamäti

Komunitnej psychológie – znižovanie odhadzovania odpadkov v prírode, zníženie riskantnej jazdy, zníženie nelegálneho užitia drog, zvýšenie používania bezpečnostných pásov počas jazdy

Klinickej psychológie – behaviorálna terapia na liečbu rôznych problémov

Business-e – zlepšenie pracovného výkonu, zvýšenie bezpečnosti pri práci, zníženie meškania do práce, alebo častej absencie v práci.

Vlastné vedenie – riadenie a modifikáciu vlastného správania, kontrola vlastných zlozvykov, správanie zamerané na zdravie, či profesionálne správanie.

Vedenie dieťaťa – pomáha deťom pri obhrýzaní nechtov, záchvatov hnevu, neposlušnosť, zajakávanie, nočné pomočovanie

Prevencia – prevencia problémov v detstve ako prevencia pred sexuálnym zneužívaním, únosmi, nehodám doma, zneužívaní alebo zanedbávaní detí.

Športová psychológia – zlepšenie atletického výkonu

Zdravá životospráva – zlepšenie zdravého životného štýlu, zvýšenie cvičenia, konzumácia zdravej stravy

Gerontológia – zvýšenie fyzickej aktivity, podpora správania súvisiaceho so zdravou životosprávou, vhodná sociálna interakcia, zníženie problémového správania súvisiaceho s demenciou, či Alzheimerovou chorobou.

Zdroj:

MILTENBERGER, R. G., 2004. Behavior modification. Principles and procedures (3rd ed.). Belmont, CA: Wadsworth/Thomson Learning. ISBN 0-534-53600-X.