V tejto sekcií nájdete recenzované články a štúdie z oblasti aplikovanej behaviorálnej analýzy v slovenskom a českom jazyku.

 • HREBEŇÁROVÁ, L., TRELLOVÁ, I. ABA ako na prax orientované štúdium – možnosti a limity jeho implementácie na Slovensku. In: Reflexie vývoja a trendy rozvoja špeciálnej pedagogiky na Slovensku v medzinárodnom kontextoch: zborník. Bratislava: Iris, 2016, s. 249 – 259. ISBN 978-80-89726-79-0.
 • FILČÍKOVÁ, D., CELUŠÁKOVÁ, H., TRELLOVÁ, I., SZAPUOVÁ, Ž. a OSTATNÍKOVÁ, D., 2018. Na dôkazoch založené intervencie pre ľudí s poruchou autistického spektra: Evidence-based interventions for individuals with autism spectrum disorders. Lekársky obzor: odborný časopis Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. Bratislava: HERBA. Vol. 67, no. 7-8, pp. 255-259. ISSN 0457-4214.
 • MAŠTENOVÁ, Z., 2016. Využitie aplikovanej behaviorálnej analýzy vo vzdelávaní detí s poruchami autistického spektra a inými vývinovými poruchami. In: Špeciálny pedagóg. Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax. Roč. 5, č. 1, s. 71-77. ISSN 1338-6670.
 • TRELLOVÁ, I., HLEBOVÁ, B., 2020. Učenie mandov u detí s poruchami autistického spektra a inými vývinovými poruchami. In: Štúdie zo špeciálnej pedagogiky: Studies in Special Education – medzinárodný vedecký recenzovaný časopis. Roč. 9, č. 1, s. 65-75. ISSN 2585-7363.
 • TRELLOVÁ, I., MIKURČÍKOVÁ, L., 2019. Teoretické východiská Skinnerovej analýzy jazyka In: Premeny školy a učiteľské vzdelávanie v historickom kontexte a nové perspektívy [electronic]: zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou organizovanej Pedagogickou fakultou Prešovskej univerzity v Prešove pri príležitosti 70. výročia založenia Pedagogickej fakulty v Prešove. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, s. 491-498. ISBN 978-80-555-2267-8.
 • MIKURČÍKOVÁ, L., IVANKOVÁ, S., 2018. Aplikovaná behaviorálna analýza v edukácii žiakov s poruchami autistického spektra. In: Štúdie zo špeciálnej pedagogiky. Roč. 7, č. 1, s. 48 – 68. ISSN 2585-7363.
 • KRSIČKA, D., PANČOCHA, K., TRELLOVÁ, I., 2020. Význam edukace rodičů v kazuistice behaviorální intervence problémového chování u tříleté dívky s poruchou autistického spektra. In: Štúdie zo špeciálnej pedagogiky: Studies in Special Education – medzinárodný vedecký recenzovaný časopis. Roč. 9, č. 1, s. 34-47. ISSN 2585-7363.

Časopis:

Štúdie zo špeciálnej pedagogiky (medzinárodný vedecký časopis), kde sú články z oblasti ABA.

 • 2016: https://www.unipo.sk/public/media/26527/Special%20Education%20Teacher%202016,%20vol.%205,%20n.%201.pdf
 • 2018: https://www.unipo.sk/public/media/27220/Studies%20in%20Special%20Education%202018,%20vol.%207,%20n.%201.pdf
 • 2020: https://www.unipo.sk/public/media/26527/Studies%20in%20Special%20Education%202020,%20vol.%209,%20n.%201.pdf

Knihy:

 • OSTATNÍKOVÁ, D. a kol., 2015. Máme dieťa s Autizmom. Bratislava: Slovenská akadémia vied. ISBN 978-80-224-1474-6.
 • BARBERA, M. L., RASMUSSEN, T.: Rozvoj verbálního chování: Jak učiť děti s autismem a jinými neurovývojovými poruchami. Brno: Masaryková univerzita, 2018. 207 s. ISBN 978-80-210-9212-9.