Čo je aplikovaná behaviorálna analýza (ABA) a verbálne správanie (VB)?

ABA je veda o ľudskom správaní. Začiatky sa datujú do 30-tych rokov minulého storočia prácou dr. B. F. Skinnera. V roku 1938 B. F. Skinner publikoval svoju knihu s názvom „The behavior of organisms“ (Správanie organizmov), kde opisuje proces, pri ktorom sa človek učí z následkov svojho správania (operant conditioning/operantné podmieňovanie).

To znamená, že ak isté správanie bude odmenené, je tam určitá pravdepodobnosť̌, že sa toto správanie bude opakovať̌. A naopak, ak určité správanie je potrestané, toto správanie sa v budúcnosti opakovať nebude. Skinner opisoval aj udalosti, ktoré sa uskutočňujú pred správaním (antecedents/antecídenty) a ich dôležitosť̌ v súvislosti k správaniu a jeho následkov.

Týmto vznikol pojem ABC, ako základ analýzy správania, kde A je antecídent (antecedent), to čo sa stalo pred správaním; B predstavuje správanie (behavior) a C zase následok (consequence), teda to, čo nasledovalo po správaní.

Užitočné informácie

 • Začiatky ešte v minulom storočí

 • Vznikol pojem ABC

 • A je antecídent (antecedent)

 • B predstavuje správanie (behavior)

 • C zase následok (consequence)

VERBÁLNE SPRÁVANIE

ABA ako vedecký podložený prístup, zahŕňa dôkladnú analýzu správania a vzťah medzi správaním a priamym prostredím. Vychádza z poznatkov, že správanie jednotlivca je ovplyvnené prostredím a súborom okolností pred a po správaní (ABC model). ABA používa princípy a techniky, ktorými sú motivácia, kontrola stimulu, posilnenie, trest, extinkcia, ITT (intenzívne učenie), NET (učenie v prirodzenom prostredí), ako aj promptovanie, tvarovanie a reťazovanie.

Verbálne správanie (Verbal Behavior, ďalej aj ako VB) ako analýza správania vychádza z predpokladu, že jazyk je naučené správanie, ktoré je získané, rozširované a udržiavané rovnakými typmi environmentálnych premenných a princípov (kontrola stimulu, motivácia, posilnenie, extinkcia), ktoré riadia iné neverbálne správanie. VB dáva veľký dôraz na dôležitosť̌ komunikácie.

V roku 1957 B. F. Skinner publikoval knihu s názvom „Verbal Behavior“ (Verbálne správanie), kde opísal funkčné jednotky jazyka alebo verbálne operanty. Tieto zahŕňajú mand-y (požiadavky), takt-y (pomenovannie), echo (vokálna imitácia) a intraverbály (konverzácia, odpovedanie na otázok). Dôraz sa kladie na učenie slova v každom verbálnom operante, tzn. keď chce dieťa jablko, učíme ho, aby povedalo: “jablko” (mand). Keď vidí obrázok jablka v knihe, aby povedalo “to je jablko” (takt). Na otázku “Čo rastie na strome?” odpovie: “jablko” (intraverbál). Keď sa mu povie: “jablko”, dieťa zopakuje “jablko” (echo).

Užitočné informácie

 • Motivácia, kontrola stimulu, posilnenie, trest, extinkcia
 • Intenzívne učenie a učenie v prirodzenom prostredí

 • Funkčné jednotky jazyka alebo verbálne operanty

Bezpečný a efektívny prístup

Mandy sú najdôležitejšie a mali by sa učiť ako prvé. Ak je dieťa verbálne, rozvíja sa jeho vokálna komunikácia. Ak dieťa je neverbálne, vokálna komunikácia sa nahradí alternatívnou komunikáciou.

Intervencia založená na princípoch ABA je uznávaná ako bezpečný a efektívny prístup používaný pri výchove a vzdelávaní detí s poruchami autistického spektra. ABA princípy a techniky učia a podporujú základné zručnosti, ako je pozornosť, nasledovanie jednoduchých pokynov, a napodobňovanie, rovnako ako aj komplexné zručnosti, ako je čítanie, konverzácia a porozumenie vlastných emócií.

Cieľové zručnosti sú rozdelené na malé časti (analýza zručnosti), kde každá časť̌ sa učí až do zvládnutia.

Užitočné informácie

 • Vokálna a alternatívna komunikácia

 • Bezpečný a efektívny prístup

 • Malé časti

ABA princípy a metódy

Dr. I. Lovaas patril medzi prvých, ktorí využili ABA princípy a metódy pri práci s deťmi s autizmom s cieľom vedecky podložiť ich účinnosť. Začiatočné verzie ABA programov sa sústreďovali na intenzívnu výučbu (ITT/DTT). Súčasný ABA program obsahuje ITT, NET, s dôrazom na verbálne správanie. Takémuto modelu sa často hovorí ABA/VB (ABA/verbal behavior).

Dôležitosť̌ sa kladie na problémové správanie, zhromažďovanie dát a generalizáciu. Tieto programy umožňujú deťom učiť sa a praktizovať naučené zručnosti v štruktúrovanom aj neštruktúrovanom prostredí.

Štúdie poukazujú na dôležitosť̌ vytvorenia ABA programu, ktorý je kompletný, individuálny, intenzívny a včasný. “Kompletný” znamená, že zahŕňa zručnosti ako je komunikácia, hra, samoobslužné zručnosti a poznávacie a sociálne zručnosti. “Individuálny” znamená, že program je vypracovaný pre konkrétne dieťa a vychádza z hodnotenia doterajších schopností a zručností. Pojem “včasný” hovorí o veku dieťaťa. Odporúča sa začať s intenzívnym tréningom už pred 4 rokom života dieťaťa. “Intenzívny” znamená, že program by mal prebiehať 25 – 40 hodín týždenne minimálne po dobu 1 – 3 rokov.

Užitočné informácie

 • Dôraz na verbálne správanie

 • Problémové správanie, zhromažďovanie dát a generalizácia

 • Kompletný, individuálny, intenzívny a včasný

Máte akékoľvek otázky? Neváhajte nám napísať…

NAPÍŠTE NÁM