NIEČO O NÁS

 • OD ROKU 2018

  Združenie Srdce autizmu vzniklo v roku 2018 a má za cieľ podporiť a ochraňovať zdravie detí so zdravotným znevýhodnením, formou vzdelávania detí a ich rodičov, ako aj poskytovania poradenstva a konzultácií rodinám detí.

 • SKÚSENÝ TÍM

  Pracuje u nás skúsený tím odborníkov a terapeutov, ktorí pracujú s deťmi. Máme dlhoročné skúsenosti so vzdelávaním detí a pomáhame aj rodičom.

 • KONZULTÁCIE A PREDNÁŠKY

  Služby, ktoré so spolupracujúcimi subjektami Srdce autizmu poskytuje zahŕňa individuálne sedenia, konzultácie a tiež odborné prednášky pre rodičov a odbornú verejnosť, vďaka ktorým sa zvyšuje povedomie o ABA.

 • NAŠE SKÚSENOSTI

  Tak ako je široké autistické spektrum, tak aj služby, ktoré ponúkame sú mnohostranne zamerané, od osvetovej činnosti, cez priamu prácu s deťmi, až po vzdelávanie rodičov, rodinných príslušníkov, učiteľov, vychovávateľov, pedagogických a osobných asistentov a ďalších odborníkov.

NAŠE SLUŽBY

Náš tím

Mgr. Ivana Trellová, PhD., BCBA
Mgr. Ivana Trellová, PhD., BCBAštatutár OZ Srdce autizmu, ABA supervízor
Študovala špeciálnu pedagogiku na Univerzite J. Á. Komenského v Bratislave a Aplikovanú behaviorálnu analýzu na FIT (Florida Institute of Technology). Získala 1500 hodín supervízie a po úspešnom absolvovaní záverečnej skúšky v Máji 2012 získala certifikát BCBA (Board Certified Behavior Analyst).S deťmi a dospelými s poruchami autistického spektra (PAS) a inými vývinovými poruchami, začala pracovať ešte počas jej štúdia na univerzite J.Á. Komenského v roku 2000. Aplikovanej behaviorálnej analýze (ABA) sa venuje od roku 2007, kedy začínala ako ABA terapeut pri inklúzivnom vzdelávaní detí s PAS v materských a základných školách v New York štáte. Pracovala s deťmi vo veku od 3 rokoch na rozvoji komunikácie, hre, akademických schopností, zručnosti každodenného života a socializácie. Jej doterajšie skúsenosti zahŕňajú nie len prípravu ABA programov pre školské a domáce prostredia, ale aj nápravu problémového správania vrátane agresie a seba-agresie u detí s PAS. Ako behaviorálny analytik pracovala v najväčšej internátnej škole pre deti s PAS v New Yorku, Anderson Center for Autism. Pripravovala a realizovala prednášky pre školy a rodiny s deťmi s PAS, konzultovala so školami a dohliadala nad realizáciou domácich ABA programov. V rámci svojho doktorandského štúdia na Prešovskej univerzita v odbore špeciálna pedagogika sa zaoberala výskumom v oblasti rozvoja komunikačnej kompetencie detí s PAS. Zároveň je aktívnym členom predstavenstva Anderson Center International (ACI), ktorého cieľom je zvýšiť informovanosť a kvalitu starostlivosti o osoby s poruchou autistického spektra na medzinárodnej úrovni.
Mgr. Lenka Šovčíková
Mgr. Lenka ŠovčíkováABA terapeut
Bakalárske ako aj magisterské štúdium absolvovala na Univerzite Komenského v Bratislave v odbore psychológia. Počas svojho štúdia sa venovala práci s deťmi ako animátorka voľného času v školách v prírode, v letných táboroch, v hoteli a taktiež ako dobrovoľníčka na letnom stretnutí detí s transplantovanou kostnou dreňou. Deťom s poruchami autistického spektra sa začala venovať na prelome rokov 2020/2021, kedy ako študentka začala spolupracovať s o.z. Srdce Autizmu.
Mgr. Dominika Palušová
Mgr. Dominika PalušováABA terapeut
Prvý stupeň vysokoškolského štúdia absolvovala na Univerzite Komenského v Bratislave v odbore špeciálna pedagogika so zameraním na špeciálnopedagogické poradenstvo a pedagogiku sluchovo postihnutých. Magisterské štúdium ukončila v roku 2020 so zameraním na špeciálnopedagogické poradenstvo a pedagogiku osôb s poruchami učenia, správania a narušenou komunikačnou schopnosťou. Svoje znalosti s osobami s poruchou autistického spektra získala počas praxe v špeciálnej triede pre žiakov s poruchou autistického spektra. Pracovala v bežnej materskej škole a absolvovala stáž v Centre včasnej intervencie v Košiciach.
Miriam Sádovská
Miriam SádovskáABA terapeut
Aktuálne študuje odbor logopédia na Univerzite Komenského v Bratislave, súčasťou ktorého sú znalosti hlavne v narušenej zvukovej rovine reči, narušenom vývine reči a ranej intervencie. Taktiež do odboru logopédia patria špecifické poruchy učenia, poruchy hlasu, dyzartrie, symptomatické poruchy reči ale aj ďalšie , ktoré môžu byť prítomné aj u detí s poruchou autistického spektra. Vo voľnom čase sa venuje deťom ako animátorka na rôznych táboroch, ktoré majú často umelecký charakter a využívajú sa v nich prvky muzikoterapie a arteterapie.
Bc. Martina Hegerová
Bc. Martina HegerováABA terapeut
Prvý stupeň vysokoškolského štúdia vyštudovala v odbore špeciálna pedagogika na univerzite Komenského v Bratislave v roku 2020. V štúdiu pokračuje na 2. stupni v odbore špeciálna pedagogika a poradenstvo a pedagogika mentálne postihnutých. Popri štúdiu pracovala rok ako vychovávateľka v škole na 1. stupni ZŠ. Skúsenosti s prácou s deťmi s autizmom získala počas 2-ročného súkromného opatrovania chlapca s diagnostikovanou poruchou autistického spektra. Naďalej získava teoretické vedomosti a praktické zručností v oblasti edukácie detí s autizmom formou samoštúdia, absolvovania jednotlivých školení a priamou prácou s deťmi s PAS v o. z. Srdce Autizmu, s ktorým začala spolupracovať v júni 2021.
Mgr. Katarína Hucková
Mgr. Katarína Hucková ABA terapeut
Vysokoškolské vzdelanie ukončila v roku 2018 na Univerzite Komenského v Bratislave, v odbore špeciálna pedagogika a poradenstvo mentálne postihnutých. Počas celého štúdia sa venovala deťom s Downovým syndrómom a DMO. Od roku 2016 sa popri magisterskom štúdiu začala vzdelávať v Aplikovanej behaviorálnej analýze a pracovať s deťmi s autizmom pod superviziou Mgr. Ivany Trellovej, BCBA. Stále sa snaží prehlbovať a nadobúdať nové poznatky o autizme a ABA absolvovaním rôznych seminárov a školení.
Bc. Martina Sáričková
Bc. Martina SáričkováABA terapeut
Bakalárske štúdium ukončila na Prešovskej univerzite v Prešove a aktuálne si vedomosti ďalej prehlbuje na magisterskom štúdiu na Univerzite Komenského v Bratislave, v odbore špeciálna pedagika a poradenstvo. V oblasti vzdelávania a starostlivosti o osoby s PAS nadobudla aj praktické skúsenosti prostrednítvom ročnej pracovnej skúsenosti v DSS na pozícii vychovávateľ. Stále sa snaží vzdelávať aj prostredníctvom kurzov a školení pre deti s PAS, ADHD alebo inými špeciálnými výchovno vzdelávacími potrebami.
Mgr. Lenka Družkovská
Mgr. Lenka Družkovská ABA terapeut
Prvý stupeň vysokoškolského štúdia vyštudovala v odbore sociálna pedagogika a vychovávateľstvo na UK v roku 2018. Svoje štúdium pokračovala v odbore špeciálna pedagogika, konkrétne so špecializáciou poradenstvo a pedagogika jednotlivcov s poruchami učenia, správania a narušenou komunikačnou schopnosťou, ktoré ukončila tiež v roku 2020. Má niekoľko ročné skúsenosti s prácou s deťmi v rámci účasti na lyžiarskych kurzoch, školských výletoch či vedení voľnočasových krúžkov v CVČ. Skúsenosti s deťmi s poruchami autistického spektrazískala v rámci odbornej praxe v ZŠ s MŠ pre deti a žiakov s autizmom. V roku 2020 začala pracovať v o.z. Srdce Autizmu pod vedením Mgr. Ivany Trellovej, BCBA. Osobám s poruchou autistického spektra sa tiež venuje v rámci doktorandského štúdia na Univerzite Komenského v odbore špeciálna pedagogika.
Ing. Eva Uhlíková
Ing. Eva UhlíkováABA terapeut
Vyštudovala Ekonomickú Univerzitu v Bratislave. Niekoľko rokov žila a pracovala v zahraničí a po návrate domov som absolvovala masérsky kurz a venovala sa masážam a cvičeniam pre tehotné ženy. S príchodom svojich dvoch dcér sa začala intenzívne zaujímať o výchovu a vzdelávania. Bavilo ju vymýšľať aktivity, ktoré boli zábavné, kreatívne a zároveň dokázali stimulovať ich rozvoj. Vďaka nim objavila aj Montessori pedagogiku a absolvovala kurzy u pani Štarkovej. Čoraz viac ju oslovovala myšlienka venovať práci s deťmi a hlavne deťom so špeciálnymi potrebami. Rozhodla sa pre štúdium špeciálnej pedagogiky a aktuálne študuje na Pedagogickej fakulte Komenského Univerzity v Bratislave 3.ročník. Okrem štúdia na fakulte sa naďalej vzdelávam v problematike aplikovanej behaviorálnej analýze (ABA), zaujímajú ju senzorické hry, výtvarné aktivity a alternatívne prístupy k vzdelávaniu najmä detí so špeciálnymi potrebami.
Mgr. Lucia ChamutyováABA terapeut
Prvý aj druhý stupeň vysokoškolského štúdia v odbore psychológia absolvovala na Univerzite Komenského v Bratislave. Počas štúdia využila možnosť praxe v Centre rodiny, kde sa venovala deťom s PAS a tiež v detskej rehabilitačnej nemocnici, kde prichádzala do priameho kontaktu s pacientmi a ich blízkymi. Skúsenosti neskôr naberala aj opatrovaním zdravotne ťažko postihnutej mladej ženy. Momentálne už 4 roky pracuje aj ako konzultantka dištančného poradenstva pre deti a mládež, kde má možnosť vzdelávať sa vo všetkých oblastiach života mladých ľudí, čo sa vo voľnom čase snaží dopĺňať odbornými kurzami z iných oblastí psychológie.

O nás

Občianske združenie Srdce Autizmu je nezisková organizácia, ktorá sa venuje pomoci rodinám s deťmi s poruchou autistického spektra a ostatnými, ktorí s nimi prichádzajú do kontaktu.

Tak ako je široké autistické spektrum, tak aj služby, ktoré ponúkame sú mnohostranne zamerané, od osvetovej činnosti, cez priamu prácu s deťmi, až po vzdelávanie rodičov, rodinných príslušníkov, učiteľov, vychovávateľov, pedagogických a osobných asistentov a ďalších odborníkov.

Ak máte záujem finančne podporiť našu činnosť….

Prevádzka aj poskytovanie služieb financujeme len s darov. Vaše finančné dary nám pomôžu naďalej poskytovať tieto služby a týmto skvalitniť život nie len deťom s poruchami autistického spektra, ale aj ich rodinám.

Srdce Autizmu
Tallerová 4 Bratislava 811 04
Právna forma: občianske združenie
IČO: 512 09 390
DIČ: 212 068 8141
IBAN: SK97 5600 0000 0051 7372 1001
KÓD SWIFT: KOMASK2X

Naši partneri

Máte otázky? Neváhajte nám napísať…

Máte akékoľvek otázky alebo hľadáte radu? Neváhajte nám napísať a skúsime nájsť to správne riešenie.

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.