NIEČO O NÁS

 • OD ROKU 2018

  Združenie Srdce autizmu vzniklo v roku 2018 a má za cieľ podporiť a ochraňovať zdravie detí so zdravotným znevýhodnením, formou vzdelávania detí a ich rodičov, ako aj poskytovania poradenstva a konzultácií rodinám detí.

 • SKÚSENÝ TÍM

  Pracuje u nás skúsený tím odborníkov a terapeutov, ktorí pracujú s deťmi. Máme dlhoročné skúsenosti so vzdelávaním detí a pomáhame aj rodičom.

 • KONZULTÁCIE A PREDNÁŠKY

  Služby, ktoré so spolupracujúcimi subjektami Srdce autizmu poskytuje zahŕňa individuálne sedenia, konzultácie a tiež odborné prednášky pre rodičov a odbornú verejnosť, vďaka ktorým sa zvyšuje povedomie o ABA.

 • NAŠE SKÚSENOSTI

  Tak ako je široké autistické spektrum, tak aj služby, ktoré ponúkame sú mnohostranne zamerané, od osvetovej činnosti, cez priamu prácu s deťmi, až po vzdelávanie rodičov, rodinných príslušníkov, učiteľov, vychovávateľov, pedagogických a osobných asistentov a ďalších odborníkov.

NAŠE SLUŽBY

Náš tím

Mgr. Ivana Trellová, PhD., BCBA

ABA supervízor

Študovala špeciálnu pedagogiku na Univerzite J. Á. Komenského v Bratislave a Aplikovanú behaviorálnu analýzu na FIT (Florida Institute of Technology). Získala 1500 hodín supervízie a po úspešnom absolvovaní záverečnej skúšky v Máji 2012 získala certifikát behaviorálneho analytika – BCBA (Board Certified Behavior Analyst). S deťmi a dospelými s poruchami autistického spektra (PAS) a inými vývinovými poruchami, začala pracovať ešte počas jej štúdia na univerzite J.Á. Komenského v roku 2000. Aplikovanej behaviorálnej analýze (ABA) sa venuje od roku 2007, kedy začínala ako ABA terapeut pri inkluzívnom vzdelávaní detí s PAS v materských a základných školách v New York štáte. Pracovala s deťmi vo veku od 3 rokoch na rozvoji komunikácie, hre, akademických schopností, zručnosti každodenného života a socializácie. Jej doterajšie skúsenosti zahŕňajú nie len prípravu ABA programov pre školské a domáce prostredia, ale aj nápravu problémového správania vrátane agresie a seba-agresie u detí s PAS. Ako behaviorálny analytik pracovala v najväčšej internátnej škole pre deti s PAS v New York štáte, Anderson Center for Autism. Pripravovala a realizovala prednášky pre školy a rodiny s deťmi s PAS, konzultovala so školami a dohliadala nad realizáciou domácich ABA programov. V rámci svojho doktorandského štúdia na Prešovskej univerzita v odbore špeciálna pedagogika sa zaoberala výskumom v oblasti rozvoja komunikačnej kompetencie detí s PAS. V súčasnosti pracuje ako odborný asistent na Katedre špeciálnej pedagogiky PF PU. Zároveň je aktívnym členom predstavenstva Anderson Center International (ACI), ktorého cieľom je zvýšiť informovanosť a kvalitu starostlivosti o osoby s poruchou autistického spektra na medzinárodnej úrovni.

Absolvované školenia

Mgr. Iveta Tomková

ABA terapeutka

Ivetka študovala predškolskú a elementárnu pedagogiku a špeciálnu pedagogiku so zameraním na pedagogiku psychosociálne narušených na Prešovskej univerzite v Prešove. S deťmi s poruchami autistického spektra (PAS) a inými vývinovými poruchami (napr. ADHD, FASD), začala pracovať ešte počas jej štúdia na univerzite. Pracovala s deťmi vo veku od 3 rokov na rozvoji komunikácie, hre, akademických schopností, zručnosti každodenného života a socializácie. Po ukončení vysokoškolského štúdia naďalej pracovala v centre mimoškolskej vzdelávacej činnosti s deťmi s PAS a inými vývinovými poruchami a súčasne ako odborný asistent detí s Aspergerovým syndrómom a špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na základnej škole. Neskôr pracovala ako učiteľ pre primárne vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Ivetka sa pravidelne zúčastňuje na rôznych vzdelávacích aktivít týkajúcich sa ABA, Sindelar, diferenciálnej diagnostiky dyskalkúlie, grafomotoriky, rozvoju komunikácie detí s PAS a inými vývinovými poruchami.

Absolvované školenia

Mgr. Dominika Macková

ABA terapeutka - toho času na MD

Prvý stupeň vysokoškolského štúdia Dominika absolvovala na Univerzite Komenského v Bratislave v odbore špeciálna pedagogika so zameraním na špeciálnopedagogické poradenstvo a pedagogiku sluchovo postihnutých. Magisterské štúdium ukončila v roku 2020 so zameraním na špeciálnopedagogické poradenstvo a pedagogiku osôb s poruchami učenia, správania a narušenou komunikačnou schopnosťou. Svoje znalosti s osobami s poruchou autistického spektra získala počas praxe v špeciálnej triede pre žiakov s poruchou autistického spektra. Pracovala v bežnej materskej škole a absolvovala stáž v Centre včasnej intervencie v Košiciach. V rámci ABA sa zameriava na školenie rodičov a riešenie problémového správania prostredníctvom metódy Pozitívnej behaviorálnej podpory (PBS).

Absolvované školenia

PaedDr. Ivana Králiková, RBT

ABA terapeutka - toho času na MD

Ivanka v roku 2019 ukončila vysokoškolské štúdium špeciálnej pedagogiky na Univerzite Komenského v Bratislave v odbore pedagogika mentálne postihnutých a špeciálnopedagogické poradenstvo. Už počas vysokej školy začala pracovať s deťmi s autizmom a inými neurovývinovými poruchami pod vedením Mgr. Ivany Trellovej, PhD., BCBA. Medzi rokmi 2019 a 2022 pôsobila v Českej republike ako ABA intervent pod supervíziou Mgr. et. Bc. Veroniky Bilanovej, BCBA. Od roku 2020 je zároveň registrovaným behaviorálnym technikom (RBT). V roku 2022 úspešne zložila rigoróznu skúšku, pričom sa v práci zameriavala najmä na rozvoj komunikácie u detí s PAS prostredníctvom ABA – verbálneho správania.
Absolvovaním webinárov, kurzov a školení v problematike PAS a aplikovanej behaviorálnej analýzy neustále prehlbuje svoje vedomosti a zručnosti. Zároveň sa venuje riešeniu problémového správania využitím metódy Pozitívnej behaviorálnej podpory (PBS).

Absolvované školenia

Bc. Janka Haramiová

ABA terapeutka

Janka je študentka psychológie, momentálne v poslednom ročníku magisterského stupňa na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Popri štúdiu na vysokej škole pracovala ako odborná asistentka pre dieťa s poruchou autistického spektra (PAS) a ako dobrovoľníčka na letných táboroch v autistickom centre Andreas. Počas magisterského štúdia sa začala vzdelávať v aplikovanej behaviorálnej analýze a pracovať s deťmi s PAS pod supervíziou Mgr. Ivany Trellovej, PhD., BCBA. Postgraduálne v rámci profesnej orientácie by rada naďalej prehlbovala svoje schopnosti a vedomosti v oblasti neurovývinových porúch ako je autizmus.

Absolvované školenia

PaedDr. Katarína Hucková

ABA terapeutka - toho času na MD

Katka ukončila svoje vysokoškolské vzdelanie v roku 2018 na Univerzite Komenského v Bratislave, v odbore špeciálna pedagogika a poradenstvo mentálne postihnutých. Počas celého štúdia sa venovala deťom s Downovým syndrómom a DMO. Od roku 2016 sa popri magisterskom štúdiu začala vzdelávať v Aplikovanej behaviorálnej analýze a pracovať s deťmi s autizmom pod supervíziou Mgr. Ivany Trellovej, PhD., BCBA. Stále sa snaží prehlbovať a nadobúdať nové poznatky o autizme a ABA absolvovaním rôznych seminárov a školení.

Absolvované školenia

Mgr. Martina Sáročková

ABA terapeutka

Maťka ukončila bakalárske štúdium na Prešovskej univerzite v Prešove a magisterské štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave, v odbore špeciálna pedagogika a poradenstvo. V oblasti vzdelávania a starostlivosti o osoby s PAS nadobudla aj praktické skúsenosti prostredníctvom ročnej pracovnej skúsenosti v DSS na pozícii vychovávateľ. Stále sa snaží vzdelávať aj prostredníctvom kurzov a školení pre deti s PAS, ADHD alebo inými špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. V rámci svojej diplomovej práce sa venuje rozvoju sociálnych zručností u detí a žiakov s poruchami autistického spektra.

Absolvované školenia

Mgr. Lenka Nadányi, PhD.

ABA terapeutka

Lenka vyštudovala prvý stupeň vysokoškolského štúdia v odbore sociálna pedagogika a vychovávateľstvo na UK v roku 2018. Svoje štúdium pokračovala v odbore špeciálna pedagogika, konkrétne so špecializáciou poradenstvo a pedagogika jednotlivcov s poruchami učenia, správania a narušenou komunikačnou schopnosťou, ktoré ukončila tiež v roku 2020. Má niekoľko ročné skúsenosti s prácou s deťmi v rámci účasti na lyžiarskych kurzoch, školských výletoch či vedení voľnočasových krúžkov v CVČ. Skúsenosti s deťmi s poruchami autistického spektrazískala v rámci odbornej praxe v ZŠ s MŠ pre deti a žiakov s autizmom. V roku 2020 začala pracovať v o.z. Srdce Autizmu pod vedením Mgr. Ivany Trellovej, PhD., BCBA. Osobám s poruchou autistického spektra sa tiež venovala v rámci doktorandského štúdia na Univerzite Komenského v odbore špeciálna pedagogika. V súčasnosti pracuje ako odborný asistent na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave.

Absolvované školenia

Ing. et Bc. Eva Uhlíková

ABA terapeutka

Evka vyštudovala Ekonomickú Univerzitu v Bratislave. Niekoľko rokov žila a pracovala v zahraničí a po návrate domov som absolvovala masérsky kurz a venovala sa masážam a cvičeniam pre tehotné ženy. S príchodom svojich dvoch dcér sa začala intenzívne zaujímať o výchovu a vzdelávania. Bavilo ju vymýšľať aktivity, ktoré boli zábavné, kreatívne a zároveň dokázali stimulovať ich rozvoj. Vďaka nim objavila aj Montessori pedagogiku a absolvovala kurzy u pani Štarkovej. Čoraz viac ju oslovovala myšlienka venovať práci s deťmi a hlavne deťmi so špeciálnymi potrebami. Ukončila bakalársky stupeň štúdia v odbore špeciálna pedagogika na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského, kde vo svojom štúdiu pokračuje na magisterskom stupni v odbore špeciálna pedagogika. Okrem štúdia na fakulte sa naďalej vzdelávam v problematike aplikovanej behaviorálnej analýze (ABA), zaujímajú ju senzorické hry, výtvarné aktivity a alternatívne prístupy k vzdelávaniu najmä detí so špeciálnymi potrebami.

Absolvované školenia

Bc. Natália Moravčíková

ABA terapeutka

Natália absolventka bakalárskeho štúdia Univerzity Komenského v Bratislave v odbore špeciálnej pedagogiky.
Už, ako žiačka strednej školy začala pôsobiť, ako dobrovoľníčka v centrách pre deti a rodiny v rámci organizácie Úsmev ako dar. Pri tejto práci mala možnosť pracovať aj s deťmi so zdravotným znevýhodnením. Dobrovoľníctvu sa venuje dodnes. Počas vysokej školy som si urobila kurz Bazálnej stimulácie ( INSTITUT Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA, s. r. o.), Arteterapiu ( Asociácia slovenských arteterapeutov), Artefiletiku ( INKLUCENTRUM Bratislava). Pracuje tiež, ako vychovávateľka v škole pre nepočujúcich ( ZSI Drotárska), kde má možnosť pracovať aj s deťmi s poruchou autistického spektra.

Absolvované školenia

Mgr. Anna Rebičová

ABA terapeutka

Anka, vyštudovala bakalársky a magisterský stupeň v odbore špeciálna pedagogika v Prešove na Prešovskej univerzite v roku 2022. Počas svojho štúdia sa venovala rôznym aktivitám pre deti s postihnutím, ale taktiež sa zúčastňovala na letných táboroch pre detí s poruchami autistického spektra. Už počas štúdia sa zaujímala o tému Aplikovaná behaviorálna analytika a dodnes pokračuje v prehlbovaní vedomostí v tejto oblasti prostredníctvom rôznych kurzov a školení.

Absolvované školenia

O nás

Občianske združenie Srdce Autizmu je nezisková organizácia, ktorá sa venuje pomoci rodinám s deťmi s poruchou autistického spektra a ostatnými, ktorí s nimi prichádzajú do kontaktu.

Tak ako je široké autistické spektrum, tak aj služby, ktoré ponúkame sú mnohostranne zamerané, od osvetovej činnosti, cez priamu prácu s deťmi, až po vzdelávanie rodičov, rodinných príslušníkov, učiteľov, vychovávateľov, pedagogických a osobných asistentov a ďalších odborníkov.

Ak máte záujem finančne podporiť našu činnosť….

Prevádzka aj poskytovanie služieb financujeme len s darov. Vaše finančné dary nám pomôžu naďalej poskytovať tieto služby a týmto skvalitniť život nie len deťom s poruchami autistického spektra, ale aj ich rodinám.

Srdce Autizmu
Tallerová 4 Bratislava 811 04
Právna forma: občianske združenie
IČO: 512 09 390
DIČ: 212 068 8141
IBAN: SK97 5600 0000 0051 7372 1001
KÓD SWIFT: KOMASK2X

Naši partneri

Máte otázky? Neváhajte nám napísať…

Máte akékoľvek otázky alebo hľadáte radu? Neváhajte nám napísať a skúsime nájsť to správne riešenie.