• 2019 – Odborný seminár – Hous – Tree – Person test
  • 2019 – Odborný seminár – Deficity čiastkových funkcií ako príčina porúch učenia, dyskalkúlie a správania – modul 1 a 2
  • 2020 – Konziliárny odborný workshop Diferenciálna diagnostika dyskalkúlie
  • 2020 – Rozprávkový program Mirabilis na rozvoj grafomotoriky
  • 2020 – Konziliárny odborný workshop Špeciálno-pedagogická diagnostika
  • 2021 – Inovačné vzdelávanie – Anglický jazyk pre učiteľov 1. st. ZŠ a materských škôl
  • 2022 – Registered Behavior Technician, training
  • 2023 – Kurz prvej pomoci
  • 2023 – pasSEMESTER Intenzívní on-line vzdělávání „PAS problematiky“