Naše služby

Naša práca sa zameriava na odstránenie nežiadúceho správania, učenie a zosilnenie žiadúceho, spoločensky prijateľného správania. Veľký dôraz kladieme na zvyšovanie komunikácie, akademických vedomostí a zručností každodenného života u deti s PAS a inými vývinovými poruchami, so zameraním na vytvorenie samostatnosti v sociálnom prostredí.

Pre ranných študentov sa sústreďujeme na hľadanie motivácie a párovanie rodiča a terapeuta s pozitívnymi posilneniami. Veľký dôraz sa dáva na komunikáciu, učenie hravou formou a vytváranie základných zručností ako sú pozornosť, hra, rozpoznávanie a nasledovanie jednoduchých pokynov.

Pre pokročilých študentov sa dôraz kladie na nácvik akademických zručností na základe ich individuálnych výchovno-vzdelávacích plánov, zvyšovanie zručností v oblasti verbálneho správania a to taktov, mandov, intraverbálov ako aj receptívnych zručností (receptívnej identifikácie a receptívnej inštrukcie) a sociálnych zručností.

Naše služby

INDIVIDUÁLNA ANALÝZA

Účelom individuálnej analýzy je určiť a identifikovať silné a slabé stránky dieťaťa. Skrz dobre štruktúrované priame a nepriame testy, ktoré zahŕňajú priame pozorovanie, rozhovor s rodičmi a učiteľmi a rozbor dokumentov, sa určia výchovne a vzdelávacie ciele. Jednotlivé zručnosti sú hodnotené v oblastiach ako je hra, správanie, sociálna interakcia, komunikácia, sebaobslužné zručnosti ako aj akademické zručnosti. Na hodnotenie týchto zručností sa používajú testovacie materiály ako je Assessment of Basic Language and Learning Skill (ABLLS-R) a Verbal Behavior Milestones Assessment and Placement Program (VB-MAPP).

INDIVIDUÁLNA INTENZÍVNA INTERVENCIA

Účelom tejto služby je poskytovať individuálny, intenzívny prístup, ktorý zlepšuje a rozvíja schopnosti a zručnosti dieťaťa. Deti sú zdelávané využitím princípov aplikovanej behaviorálnej analýzy počas individuálneho sedenia (1:1 Discrete trial instruction DTI/ ITT), v skupinovej výučbe alebo v prirodzenom prostredí. Tieto služby taktiež poskytujú praktické školenia pre rodičov pod dohľadom ABA inštruktora a tak sa zefektívňuje ich práca v domácom prostredí. Individuálne sedenia sa zameriavajú na zlepšenie komunikácie, správania, zručnosti každodenného života, hry a socializácie ako aj akademických zručnosti. Pokrok je hodnotený týždenne po preskúmaní údajov získaných počas sedenia.

KONZULTAČNÉ SLUŽBY PRE RODINY A ŠKOLY

Účelom konzultačných služieb je poskytovať konzultácie pre školy a rodiny, posúdenie existujúcich výchovno-vzdelávacích prístupov v škole aj doma a vytvorenie nových, efektívnejších prístupov založených na princípoch ABA. Počas konzultácie, skúsený inštruktor poskytuje školenie v oblasti motivácie, posilnenia, verbálnych operantov ako aj základných funkcií správania, pre rodičov, učiteľov a ďalších odborníkov pracujúcich s dieťaťom.

BCBA a BCaBA SUPERVÍZIA

Mgr. Ivana Trellová, BCBA poskytuje supervíziu budúcim odborníkom, ktorí si rozširujú vzdelanie v oblasti aplikovanej behaviorálnej analýzy za účelom získať certifikát behaviorálneho analytika (BCBA) alebo asistenta behaviorálneho analytika (BCaBA). Pre ďalšie informácie nás prosím kontaktujte emailom alebo telefonicky.

Školenie a semináre

Ponúkané sú semináre a školenia zamerané na potreby rodičov, škôl a ďalších zúčastnených. Témy môžu zahŕňať: aplikovaná behaviorálna analýza, verbálne správnie (verbal behavior), hra a voľnočasové aktivity, problémové správanie, motivácia a posilňovanie správania a podpora pozitívneho prostredia pre detí. Témy školenia a seminárov sú uvedené v ponuke AKTUÁLNE ŠKOLENIA

Kútik pre deti

Máte akékoľvek otázky? Neváhajte nám napísať...

NAPÍŠTE NÁM