Naše služby

Naša práca sa zameriava na odstránenie nežiadúceho správania, učenie a zosilnenie žiadúceho, spoločensky prijateľného správania. Veľký dôraz kladieme na zvyšovanie komunikácie, akademických vedomostí a zručností každodenného života u deti s PAS a inými vývinovými poruchami, so zameraním na vytvorenie samostatnosti v sociálnom prostredí.

Pre ranných študentov sa sústreďujeme na hľadanie motivácie a párovanie rodiča a terapeuta s pozitívnymi posilneniami. Veľký dôraz sa dáva na komunikáciu, učenie hravou formou a vytváranie základných zručností ako sú pozornosť, hra, rozpoznávanie a nasledovanie jednoduchých pokynov.

Pre pokročilých študentov sa dôraz kladie na nácvik akademických zručností na základe ich individuálnych výchovno-vzdelávacích plánov, zvyšovanie zručností v oblasti verbálneho správania a to taktov, mandov, intraverbálov ako aj receptívnych zručností (receptívnej identifikácie a receptívnej inštrukcie) a sociálnych zručností.

INDIVIDUÁLNA ANALÝZA

Účelom individuálnej analýzy je určiť a identifikovať silné a slabé stránky dieťaťa. Skrz dobre štruktúrované priame a nepriame testy, ktoré zahŕňajú priame pozorovanie, rozhovor s rodičmi a učiteľmi a rozbor dokumentov, sa určia výchovne a vzdelávacie ciele. Jednotlivé zručnosti sú hodnotené v oblastiach ako je hra, správanie, sociálna interakcia, komunikácia, sebaobslužné zručnosti ako aj akademické zručnosti. Na hodnotenie týchto zručností sa používajú testovacie materiály ako je Assessment of Basic Language and Learning Skill (ABLLS-R) a Verbal Behavior Milestones Assessment and Placement Program (VB-MAPP).

INDIVIDUÁLNA INTENZÍVNA INTERVENCIA

Účelom tejto služby je poskytovať individuálny, intenzívny prístup, ktorý zlepšuje a rozvíja schopnosti a zručnosti dieťaťa. Deti sú vzdelávané využitím princípov aplikovanej behaviorálnej analýzy počas individuálneho sedenia (1:1 Discrete trial instruction DTI/ ITT), v skupinovej výučbe alebo v prirodzenom prostredí. Tieto služby taktiež poskytujú praktické školenia pre rodičov pod dohľadom ABA inštruktora a tak sa zefektívňuje ich práca v domácom prostredí. Individuálne sedenia sa zameriavajú na zlepšenie komunikácie, správania, zručnosti každodenného života, hry a socializácie ako aj akademických zručnosti. Pokrok je hodnotený týždenne po preskúmaní údajov získaných počas sedenia.

KONZULTAČNÉ SLUŽBY PRE ŠKOLY A INÉ VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE INŠTITÚCIE

Spolupráca v školskom prostredí dieťaťa s autizmom alebo v prostredí výchovno-vzdelávacieho zariadenia je zameraná na rozvoj zručností a schopností v prirodzenom prostredí dieťaťa. Postupy stanovené behaviorálnym analytikom môžu pomôcť pri výbere vhodných cieľov edukácie tak, aby dieťa napredovalo v akademickej, behaviorálnej a sociálnej rovine. V rámci konzultačných služieb pre školy a výchovno-vzdelávacie zariadenia je poskytovaná podpora nielen žiakovi, ale aj pedagógom a vychovávateľom, ktorí s dieťaťom pracujú. Transdisciplinárny model spolupráce odborníkov hrá kľúčovú rolu pri maximálnom rozvoji dieťaťa s autizmom vo všetkých prostrediach a oblastiach života.

 

VOĽNO-ČASOVÉ AKTIVITY

Cieľom voľno-časových aktivít je nácvik a rozvíjanie hrových a záujmových činností detí s autizmom. V závislosti od veku a individuálneho záujmu, učíme deti si zmysluplne vypĺňať svoj voľný čas. Rozvíjame jeho záujmy o samostatnú hru, spoločenské aktivity, pohybové hry, skupinové hry a tvorivé činnosti. Realizujeme letné tábory, sociálne a hrové skupinky, alebo individuálnym prístupom zvyšujeme u detí záujem o prirodzenú hru a skupinové aktivity.

BCBA a BCaBA SUPERVÍZIA

Mgr. Ivana Trellová, BCBA poskytuje supervíziu budúcim odborníkom, ktorí si rozširujú vzdelanie v oblasti aplikovanej behaviorálnej analýzy za účelom získať certifikát behaviorálneho analytika (BCBA) alebo asistenta behaviorálneho analytika (BCaBA). Pre ďalšie informácie nás prosím kontaktujte emailom alebo telefonicky.

Školenie a semináre

Ponúkané sú semináre a školenia zamerané na potreby rodičov, škôl a ďalších zúčastnených. Témy môžu zahŕňať: aplikovaná behaviorálna analýza, verbálne správnie (verbal behavior), hra a voľnočasové aktivity, problémové správanie, motivácia a posilňovanie správania a podpora pozitívneho prostredia pre detí. Témy školenia a seminárov sú uvedené v ponuke AKTUÁLNE ŠKOLENIA

Tréning rodiča

V rámci našich služieb poskytujeme aj tréning rodičov, ktorý spočíva v zaškoľovaní rodičov v základných procedúrach vychádzajúcich z princípov aplikovanej behaviorálnej analýzy. Rodič je nenahraditeľným členom ,,tímu" a iba v spolupráci s ním môže dieťa s autizmom napredovať a posúvať svoje schopnosti a zručnosti funkčne a plynule.

Rozvoj sociálnych zručností

Zameriavame sa aj na rozvoj sociálnych zručností. Deti s autizmom majú možnosť si v malých skupinkách rovesníkov rozvíjať funkčnú komunikáciu, hru, kooperáciu a tímovú spoluprácu. Cieľom je pripraviť ich pre život v spoločnosti tak, aby mohli byť jeho plnohodnotnou súčasťou v maximálnej možnej miere. 

Pozitívna behaviorálna podpora (PBS)

Pozitívna behaviorálna podpora je súborom stratégii, ktorých cieľom je zvýšenie kvality života detí s autizmom a inými neurovývinovými poruchami ako aj celej ich rodine. Učením nových, funkčných zručností a zmenou prostredia sa znižuje výskyt nežiadúceho správania, ktoré bráni deťom k ďalšiemu rozvoju a dosahovaní stanovených cieľov. Vďaka pozitívnej behaviorálnej podpore dieťa napreduje v sociálnej a akademickej oblasti.

Rozvoj komunikácie

Cieľom je učiť a rozvíjať funkčnú komunikáciu u detí s poruchou autistického spektra a inými neurovývinovými poruchami. Zameriavame sa najmä na pragmatickú rovinu jazyka, kedy sa deti učia uplatniť reč v praxi. Ide o základné zručnosti ako žiadosti o obľúbené aktivity, predmety alebo informácie. V prípade, že u dieťaťa nie je rozvinutá verbálno-vokálna forma komunikácie, v spolupráci s rodičmi určíme alternatívnu alebo augmentatívnu formu komunikácie.

Máte akékoľvek otázky? Neváhajte nám napísať...

NAPÍŠTE NÁM