Vedecko-výskumná a publikačná činnosť centra

Jedným z cieľov nášho centra je šíriť povedomie o prístupoch a intervenciách založených na dôkazoch v oblasti starostlivosti o osoby s autizmom, a to zapájaním sa do rôznych aktivít, ktoré pomáhajú rozvíjať nielen naše vlastné zručnosti a odborné vedomosti, ale aj oblasť ABA na Slovensku.

Medzi tieto aktivity patrí participácia na publikačných výstupoch, zapájanie sa do národných a medzinárodných projektov, ako aj členstvo a spolupráca s rôznymi národnými a medzinárodnými organizáciami.

Národná a medzinárodná spolupráca

Lekárska fakulta UK – nácvik klinických vyšetrení detí s autizmom a poskytnutie praktických skúseností v oblasti autizmu budúcim lekárom

Anderson Center International (ACI) – ACI ponúka vzdelávanie, tréning a konzultácie odborníkom z celého sveta, s cieľom zlepšovať kvalitu života osôb s autizmom

Association for Behavior Analysis International (ABAI) – „Certifikačná a licenčná komisia“. Komisia poskytuje ABAI afiliovaným pobočkám po celom svete semináre a iné vzdelávacie aktivity, a tiež konzultácie a pomoc pri propagácii behaviorálnej analýzy v danej krajine.

Vedecko-výskumná činnosť

2023 – 2025 Erasmus+ Project 2023-1-IE01-KA220-SCH-000152387 – Early childhood behaviour management training for preschool teachers through a digital game.

2023 – 2026 VEGA č. 1/0114/23 Možnosti inkluzívnej edukácie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

2023 – 2026 VEGA č. 1/0478/23 Posunkový jazyk a posunková komunikácia a ich využívanie v špeciálnej a inkluzívnej pedagogike na rozvíjanie komunikačnej kompetencie vybraných skupín detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

2019 – 2022 VEGA č. 1/0684/19 Evalvácia behaviorálnych intervencií v edukácii detí a žiakov s poruchami autistického spektra a inými vývinovými poruchami

Publikačná činnosť

Katalóg podporných opatrení a sprievodných metodických materiálov. Dostupné na: https://podporneopatrenia.minedu.sk/data/att/28077.pdf

Štandardné postupy pre Poruchy autistického spektra (PAS). Dostupné na: https://www.standardnepostupy.sk/standardy-poruchy-autistickeho-spektra/

TRELLOVÁ, I., SÁRIČKOVÁ, M., (2024). Posunkový jazyk v procese rozvoja komunikačnej kompetencie detí s autizmom. In Štúdie zo špeciálnej pedagogiky. Roč. 13, č. 1, s. 88-100.

NADÁNYI, L. (2024). Problémové správanie ako bariéra v edukácii jednotlivcov s poruchami autistického spektra. In: Štúdie zo špeciálnej pedagogiky. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2024. s. 101 – 109. ISSN 2730-0951.

Trellová, I., Schuma, L. (2023). Application of noncontingent access to matched stimuli procedure for addressing problem behavior in a child with autism. In Štúdie zo špeciálnej pedagogiky. 12(2), 18-29. Dostupné na: https://www.researchgate.net/publication/377230839_APPLICATION_OF_NONCONTINGENT_ACCESS_TO_MATCHED_STIMULI_PROCEDURE_FOR_ADDRESSING_PROBLEM_BEHAVIOR_IN_A_CHILD_WITH_AUTISM

Trellová, I., Sádovská, M. (2023). Kompetencie logopéda a behaviorálneho analytika v manažmente autizmu. In Logopaedika. 1(25), 28-37. Dostupné na: https://www.researchgate.net/publication/372344756_Kompetencie_logopeda_a_behavioralneho_analytika_v_manazmente_deti_s_autizmom

NIVaM. (2023). Intervencie. Sprievodný materiál k podpornému opatreniu. Bratislava : Národný inštitút vzdelávania a mládeže, 2023. Dostupné na internete: https://nivam.sk/wp-content/uploads/2023/11/Intervencie.pdf

NIVaM. (2023). Metodika k špeciálnym učebným a kompenzačným pomôckam a úprave školského prostredia. Bratislava : Národný inštitút vzdelávania a mládeže, 2023. Dostupné na internete:  https://podporneopatrenia.minedu.sk/data/att/27530.pdf

NIVaM. (2023)Úpravy vo výchove a vzdelávaní podľa potrieb dieťaťa a žiaka. Bratislava : Národný inštitút vzdelávania a mládeže, 2023. Dostupné na internete: https://podporneopatrenia.minedu.sk/data/att/27386.pdf

NADÁNYI, L. (2022). Development of specific skills in children with autism spectrum disorders in the educational process. In: University and institutional scientific research. Viedeň: Institut für Intellektuelle Integration, 2022. s. 88 – 100. ISBN 978-3-200-08879-5.

Trellová, I. (2022). Funkčný komunikačný tréning pri eliminácii problémového správania u chlapca s poruchou autistického spektra. In: Šilonová, V., Kožárová, J. (eds.). Podpora inkluzívneho vzdelávania na Slovensku a v zahraničí. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. 179-193. Dostupné na: https://www.researchgate.net/publication/367366071_Funkcny_komunikacny_trening_pri_eliminacii_problemoveho_spravania_u_chlapca_s_poruchou_autistickeho_spektra

Trellová, I. (2022). Porovnávanie verbálneho a vizuálneho promptu pri učení intraverbálov u detí s autizmom. In: Štúdie zo špeciálnej pedagogiky. 32 – 44. Dostupné na: https://www.researchgate.net/publication/377308333_Porovnavanie_verbalneho_a_vizualneho_promptu_pri_uceni_intraverbalov_u_deti_s_autizmom

Mikurčíková, L., Čelárová, D., Trellová, I. (2022). Efektívne intervencie pri poruchách autistického spektra – Ako sa dá deťom s autizmom pomôcť?  In: Ostatníková, D. a kol. Autizmus od A po S. Bratislava: Ikar. 440 s.

Mikurčíková, L., Trellová, I. (2021). Metóda promptovania v edukácii žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. In: Harčaríková, T., Lopúchová, J., Mikurčíková, L. (eds). Špeciálna pedagogika a reflexia inkluzívnych vzdelávacích trendov: zborník vedeckých príspevkov. Brno: MSD. 139-148.

NADÁNYI, L. (2021). Komparácia tradičného prístupu aplikovanej behaviorálnej analýzy a prístupu verbálneho správania v edukácii jednotlivcov s poruchami autistického spektra. In: Paedagogica specialis 35. Bratislava: Iris, 2021. s. 139 – 151. ISBN 978-80-223-5252-9.

Družkovská, L., Trellová,I.,  Vančová, A. (2020). Hodnotenie preferencií v edukačnom procese detí s poruchami autistického spektra. In: Paedagogica specialis 34: zborník vedeckých príspevkov Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Eds. Lopúchová, J., Harčaríková, T., Ivanová, Z., Bratislava (Slovensko): Univerzita Komenského v Bratislave. 356-369. Dostupné na: https://www.researchgate.net/publication/370106986_Hodnotenie_preferencii_v_edukacnom_procese_deti_s_poruchami_autistickeho_spektra

Mikurčíková, L., Trellová, I. (2020). Učenie Alternatívneho a žiaduceho správania pri riešení problémového správania u detí s poruchou autistického spektra. In: L. Mikurčíková, T. Harčaríková, I. Scholtzová, eds. Špeciálnopedagogické vedecké a praxeologické problémy v kontexte transformačných procesov: zborník. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity. 264-283.

Trellová, I., Hlebová, B. (2020). Edukačná podpora pri komunikačnej kompetencii detí s poruchou autistického spektra. In: L. Mikurčíková, T. Harčaríková, I. Scholtzová, eds. Špeciálnopedagogické vedecké a praxeologické problémy v kontexte transformačných procesov: zborník. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity. 251-263.

Trellová, I., Hlebová, B. (2020). Učenie mandov u detí s poruchami autistického spektra a inými vývinovými poruchami. In: Štúdie zo špeciálnej pedagogiky. 9(1), 65-75. Dostupné na: https://www.researchgate.net/publication/370106979_UCENIE_MANDOV_U_DETI_S_PORUCHAMI_AUTISTICKEHO_SPEKTRA_A_INYMI_VYVINOVYMI_PORUCHAMI

Krsička, D., Pančocha, K., Trellová, I. (2020). Význam edukace rodičů v kazuistice behaviorální intervence problémového chování u tříleté dívky s poruchou autistického spektra. In: Štúdie zo špeciálnej pedagogiky. 9(1), 34-47. Dostupné na: https://www.researchgate.net/publication/370106996_Vyznam_edukace_rodicu_v_kazuistice_behavioralni_intervence_problemoveho_chovani_u_trilete_divky_s_poruchou_autistickeho_spektra

Trellová, I., Mikurčíková, L. (2019). Teoretické východiská Skinnerovej analýzy jazyka. In: Premeny školy a učiteľské vzdelávanie v historickom kontexte a nové perspektívy. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie pri príležitosti 70. výročia Pedagogickej fakulty v Prešove. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, s. 491-498.

Filčíková, D., Celušáková, H., Trellová, I., Szapuová, Ž., Ostatníková, D. (2018). Na dôkazoch založené intervencie pre ľudí s poruchou autistického spektra. In: Lekársky obzor. Vol. 67, No. 7-8, pp. 255-259

Hrebeňárová, L., Trellová, I. (2016). ABA ako na prax orientované štúdium – možnosti a limity jeho implementácie na Slovensku. In: Reflexie vývoja a trendy rozvoja špeciálnej pedagogiky na Slovensku v medzinárodnom kontextoch: zborník. Bratislava: Iris, 2016, s. 249 – 259