Publikácie a články

V tejto sekcií nájdete recenzované články a štúdie z oblasti aplikovanej behaviorálnej analýzy v slovenskom a českom jazyku. HREBEŇÁROVÁ, L., TRELLOVÁ, I. ABA ako na prax orientované štúdium – možnosti a limity jeho implementácie na Slovensku. In: Reflexie vývoja a trendy rozvoja špeciálnej pedagogiky na Slovensku v medzinárodnom kontextoch: zborník. Bratislava: Iris, 2016, s. 249 – 259. ISBN