MIMORIADNY OZNAM 
Od štvrtka 12.3.2020 je naše centrum zatvorené až do odvolania. Tieto preventívne opatrenia sme prijali na základe šírenia vírusu COVID-19. O opätovnom otvorení nášho centra budeme včas informovať. 
                                                                                                                                Ďakujeme za pochopenie.
Združenie Srdce autizmu vzniklo v roku 2018 a má za cieľ podporiť a ochraňovať zdravie detí so zdravotným znevýhodnením (v ďalšom texte ZZ), formou vzdelávania detí a ich rodičov, ako aj poskytovania poradenstva a konzultácií rodinám detí a osôb so ZZ a podporovanie edukačných a liečebných postupov zahŕňajúcich spoluprácu slovenských, ale aj zahraničných odborníkov. Naše združenie spolupracuje hlavne s odborne vyškolenými ABA terapeutmi, pod supervíziou certifikovaného behaviorálneho analytika  Mgr. Ivany Trellovej, BCBA (Board Certified Behavior Analyst), no nebráni sa spolupráci ani iných odborníkov, ktorí sa tak ako my špecializujú na pomoc rodinám detí s poruchami autistického spektra a inými vývinovými poruchami. Služby, ktoré so spolupracujúcimi subjektami Srdce autizmu poskytuje zahŕňa individuálne sedenia, konzultácie a tiež odborné prednášky pre rodičov a odbornú verejnosť, vďaka ktorým sa zvyšuje povedomie o ABA.
Mgr. Ivana Trellová, BCBA

Študovala špeciálnu pedagogiku na Univerzite J. Á. Komenského v Bratislave a Aplikovanú behaviorálnu analýzu na FIT (Florida Institute of Technology). Získala 1500 hodín supervízie a po úspešnom absolvovaní záverečnej skúšky v Máji 2012 získala certifikát BCBA (Board Certified Behavior Analyst). S deťmi a dospelými s poruchami autistického spektra (PAS) a inými vývinovými poruchami, začala pracovať ešte počas jej štúdia na univerzite J.Á. Komenského v roku 2000. Aplikovanej behaviorálnej analýze (ABA) sa venuje od roku 2007, kedy začínala ako ABA terapeut pri inklúzivnom vzdelávaní detí s PAS v materských a základných školách v New York štáte. Pracovala s deťmi vo veku od 3 rokoch na rozvoji komunikácie, hre, akademických schopností, zručnosti každodenného života a socializácie. Jej doterajšie skúsenosti zahŕňajú nie len prípravu ABA programov pre školské a domáce prostredia, ale aj nápravu problémového správania vrátane agresie a seba-agresie u detí s PAS. Ako behaviorálny analytik pracovala v najväčšej internátnej škole pre deti s PAS v New Yorku, Anderson Center for Autism. Pripravovala a realizovala prednášky pre školy a rodiny s deťmi s PAS, konzultovala so školami a dohliadala nad realizáciou domácich ABA programov.